Hoppa till huvudinnehåll
 

Statligt stöd till flyktingarbetet gav lyckade satsningar på nyanländas etablering

Nyhet -

I december 2015 fördelade MUCF 94 miljoner kronor till tio organisationer i civilsamhället för att de skulle få bättre förutsättningar i arbetet med asylmottagande och nyanländas etablering. Organisationerna har bland annat satsat på språkintroduktion, läxhjälp, samhällsinformation, traumabearbetning, praktik och juridiskt stöd för nyanlända.

Organisationerna som fick del av bidraget är Flyktinggruppernas riksråd, Individuell Människohjälp, IOGT-NTO, Islamic Relief, Lantbrukarnas Riksförbund, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Rädda Barnen, Skyddsvärnet, Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset (inklusive Röda Korsets Ungdomsförbund).

– Det är ett fantastiskt arbete som sker i civilsamhällets organisationer för att underlätta för mottagandet av asylsökande och för nyanländas etablering och bidraget har stärkt detta arbete ytterligare, säger Lotta Persson, avdelningschef på MUCF. Organisationernas insatser är ett viktigt komplement till statliga och kommunala insatser i asylmottagande och i etablering.

Insatser för nyanlända i hela landet

Bidraget har gjort att aktiviteter för nyanlända har skett över stora delar av landet. Organisationerna har haft verksamhet i samtliga 21 län och i hundratals kommuner. Det var vanligast att verka i de tre storstadslänen samt Dalarnas, Östergötlands, Norrbottens och Uppsala län.

De vanligaste insatserna har varit att ge samhällsinformation, språkträning och att skapa sociala mötesplatser. Andra insatser har varit juridiskt stöd, psykosocialt stöd och arbetsmarknadsinsatser. Det har också varit vanligt att stärka den egna organisationen och att utveckla verksamhetens kvalitet genom att öka stödet till medlemmar, frivilliga och personal.

Många organisationer har även gjort insatser för barn och ungdomar. Det har handlat om barnrätt, stöd i skola och boende, social utsatthet och grundläggande förutsättningar. Detta visar MUCF:s rapport Kraftsamling från norr till söder.

Exempel på organisationernas insatser för asylsökande och nyanlända: 

  • Islamic Relief har erbjudit verktyg och praktikplatser som ska underlätta för nyanlända att få jobb. De har även haft samhällsorientering på 37 platser i landet för 8 900 personer.
  • Skyddsvärnet har utbildat deltagare i bristyrken som har gjort att de fått bättre möjligheter att få jobb.
  • Lantbrukarnas Riksförbund har skapat praktikplatser till ett hundratal nyanlända i gröna näringar spridda över landet.
  • Röda Korset har öppnat en ny stödlinje per telefon och Rädda Barnen har bemannat sin stödlinje på flera språk.
  • Svenska kyrkan har skapat mötesplatser med språkkaféer, läxläsning och körkortsstudier.
  • Rädda Barnen har satsat på utbildningar och föreläsningar om traumamedveten omsorg för personal som möter nyanlända barn. De har nått ut i cirka 230 kommuner i samtliga län.

Ladda ned rapporten Kraftsamling från norr till söder