Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF återkräver bidrag från organisationer

Nyhet -

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i kontrollen av organisationer som fått projektbidrag inom EU-programmet Erasmus+ Ung & Aktiv upptäckt misstänkta oegentligheter hos fem organisationer.MUCF kräver nu tillbaka hela eller delar av bidragsbeloppen, totalt drygt 4,5 miljoner kronor.

Organisationer som får bidrag och inte uppfyller kraven för bidragsfinansiering kan nekas nya bidrag. De kan dessutom bli återbetalningsskyldiga för bidrag som de erhållit flera år tillbaka i tiden.

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv medan Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen i Erasmus+.

Syftet med bidragen från Erasmus + Ung & Aktiv är att unga ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Programmet gäller från 2014 och pågår fram till 2020.

MUCF:s skärpta kontroll och nya rutiner har lett till att misstänkta oegentligheter i år har upptäckts i fem organisationer som fått projektbidrag inom EU-programmet Erasmus+ Ung & Aktiv under åren 2014-2018. MUCF har också lämnat in polisanmälan mot organisationerna.

MUCF har tidigare i år beslutat om att återkräva projektbidrag samt polisanmäla en organisation som fått bidrag inom EU-programmet Erasmus+ Ung & Aktiv. Det återkravet handlar om totalt cirka 15,5 miljoner kronor. Polisutredning pågår i det ärendet. Organisationen har bestridit MUCF:s faktura avseende det återkrävda bidragsbeloppet.

MUCF:s beslut om återkrav av bidrag kan överklagas till förvaltningsrätten. Polisanmälan och eventuell rättslig process påverkar inte återkravsärendet.