Hoppa till huvudinnehåll
 

Om IDE forum 2024

IDE forum hette tidigare Forumkonferensen och anordnas vartannat år av MUCF på uppdrag av regeringen. Forumet anordnas i samverkar med Nationellt organ för samråd och dialog mellan regeringen och det civila samhället (NOD).

Forumet är en mötesplats för dialog mellan civilsamhället och offentlig sektor. Inspiration, Dialog och Erfarenhetsutbyte står i centrum i syfte att stärka förutsättningarna för samverkan mellan sektorerna.

IDE forum är även en plattform för att bredda och tillgängliggöra den dialog som förts i Partsgemensamt forum (PGF), ett forum där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhället kan förbättras. PGF administreras av NOD.

Vid IDE forum medverkar representanter från både den offentliga och den ideella sektorn tillsammans med forskare och politiker. Genom att lyfta fram goda exempel, och utforma ett upplägg med utrymme för samtal, skapas förutsättningar för inspiration, dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagare från båda sektorerna.

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig både till tjänstepersoner, beslutsfattare och förtroendevalda inom offentlig sektor och det civila samhället. 

IDE forum den 10 september har temat samverkan i en föränderlig tid.

I år är det 15 år sedan propositionen En Politik för det civila samhället antogs. Hur ser förutsättningarna för samverkan mellan den offentliga och ideella sektorn ut idag? Vilka lärdomar har gjorts som kan rusta oss att lösa framtidens samhällsutmaningar tillsammans? Detta kommer vi att utforska vid årets IDE forum.
Idag står vi inför flera komplexa samhällsutmaningar så som växande socioekonomisk ojämlikhet, kompetensförsörjningsbrist och klimatförändringar. Samtidigt finns en oro kring förändrade förutsättningar i relationen mellan civilsamhället och den offentlig sektorn. En tendens till ökad styrning, fler administrativa krav och ekonomiska omprioriteringar påverkar både ideell och offentlig verksamhet och möjligheterna till samverkan mellan de två sektorerna.  

Vår föränderliga omvärld innebär nya utmaningar, men också möjligheter för samverkan. Att åstadkomma långsiktig förändring ligger ofta bortom en enskild aktörs förmåga och på så vis blir det allt viktigare att civilsamhället och den offentliga sektorn arbetar tillsammans för att möta vår tids samhällsutmaningar.  

Anmäl dig till IDE forum för att få ny kunskap, utbyta erfarenheter och inspireras till att möta lokala, nationella och globala samhällsutmaningar med mer, och bättre, samverkan!