Hoppa till huvudinnehåll
 

Norden i fokus 2024

Den 1 januari tog Sverige över som ordförande för Nordiska ministerrådet, som är det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Sverige agerar ordförande under hela 2024 och MUCF stöttar regeringen i uppdraget, främst genom sin roll som Sveriges representant i Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK. Det här är ministerrådets rådgivande och samordnande organ vad gäller barn- och ungdomsfrågor och tangerar de frågor MUCF arbetar med på daglig basis.

Under året lyfter MUCF fram två teman extra mycket:

  • Ungdomsperspektiv kring psykisk hälsa
  • Inkludering och integrering

Under 2024 utforskar MUCF det nordiska perspektivet kring dessa frågor.

Nordiska flaggor, foto från MostPhotos.com

Nordic Youth Perspective on Mental Wellbeing

Nordic Youth Perspective (NYP)

Ungas psykiska ohälsa är ett av de mest angelägna problemen att hantera för samhällen i Norden idag. Mycket görs men mer behöver göras för att vända utvecklingen och säkerställa att unga ges goda förutsättningar till ett långt och hälsosamt liv. 

Med utgångspunkt i Nordiska ministerrådets vision om ett socialt hållbart Norden ska projektet Nordic Youth Perspective (NYP) on Mental Wellbeing samla nordisk kunskap och erfarenhet om psykisk hälsa utifrån ett ungdomsperspektiv. Målet är att förbättra ungas psykiska hälsa.

Läs mer om NYP på den officiella portalen för projektet. Notera att arbetsspråket - och därmed även portalen - är på engelska.

Inkludering och integrering

Händer som möts i "high five", för att illustrera inkludering av alla.

Nordiska ministerrådets strategi för barn och unga säger att "Norden är generellt en bra plats att växa upp på för barn och unga, men vissa har svårare än andra att hitta sin plats i samhället och få sina rättigheter tillgodosedda. Det är därför av största vikt att ministerrådet arbetar för att stärka förutsättningarna för att utsatta barn och unga inkluderas, blir hörda i olika processer och ges möjlighet till inflytande." 

Det här hänger nära ihop tanken bakom NYP, som utförs från ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. Det betyder att beslut om unga ska bygga på kunskap om unga. MUCF jobbar även med inkludering och integrering av unga genom andra projekt och program, nationellt såväl som internationellt. 

Mer om NORDBUK

Arbetet inom NORDBUK styrs av Nordiska ministerrådets tvärsektoriella strategi för barn och unga och det är NORDBUK:s uppgift att följa upp hur strategin implementeras. 

NORDBUK-kommittén består av representanter från myndigheter och ungdomsorganisationer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt Färöarna, Grönland och Åland.

Sök nordiska bidrag

Det nordiska samarbetet erbjuder många möjligheter till finansiering eller annat stöd för projekt. Alla stödmöjligheter hittas via länken i rubriken.

NORDBUK har inrättat programmet Norden 0–30 som stöder barn och ungas egna projekt. Syftet är att stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter.

Sveriges prioriteringar

Det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet har fyra prioriterade områden:

  • Ett integrerat Norden utan gränshinder
  • Ett grönt Norden
  • Ett konkurrenskraftigt Norden
  • Ett socialt hållbart Norden