Uvas-statistik

Vi tar fram statistik om unga som varken arbetar eller studerar för att öka kunskapen om gruppen och ge underlag till de som arbetar för att stötta unga till jobb eller studier. Statistiken är unik i det att den bygger på registerdata över hela befolkningen i åldern 16-29 år. Statistiken är hämtad från olika register hos till exempel Statistiska centralbyrån (SCB) och Försäkringskassan.

Definitionen för unga som varken arbetar eller studerar är: Unga mellan 16-29 år som är folkbokförda i Sverige och under ett helt kalenderår:

  1. Inte haft inkomster över ett basbelopp (47 300 kr 2020)
  2. Inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

Den senaste statistiken från 2018 visar att andelen unga som varken arbetar eller studerar är fortsatt hög. Andelen unga som varken arbetar har varit i stort sett konstant sedan mätningarna började år 2007. Totalt rör det sig om cirka 140–170 000 individer. För 2018 rör det sig om totalt 151 306 individer, varav 68 095 i åldersgruppen 16–24 år (6,5 procent) och 83 211 i åldersgruppen 25–29 år (11,2 procent).

I databasen finns alla siffror för åren 2007–2018 uppdelade på kommun, län och för hela riket. Statistiken är viktig för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna välja rätt och väl avvägda åtgärder och insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Statistiken används av kommuner, myndigheter och andra aktörer som arbetar med unga.

Hur ser det ut i din kommun?

Här kan du ta fram statistik om gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Du kan själv välja vilken information du vill ta fram för din kommun och ditt län, uppdelat på bland annat kön, ålder och ursprung. Du kan också välja kategorier som exempelvis statliga arbetsmarknadsåtgärder eller kommunalt stöd.

Obs! Siffrorna för 2015 och framåt är inte jämförbara med tidigare års siffror

Från och med 2015 ingår uppskattningsvis 10 000–12 000 personer i statistiken som enligt svenska register är uvas, men som egentligen arbetar eller studerar i Norge eller Danmark. I siffrorna från 2007–2014 är dessa så kallade gränspendlare borträknade. Därför är siffrorna för 2015 och senare inte jämförbara med tidigare siffror.

Läs mer om vad förändringen av statistiken innebär

XLS