Hoppa till huvudinnehåll
 

Hur hanterar ideella organisationer LOU-upphandlingar?

Fallstudier inom kvinnojour, äldreomsorg och personligt ombud

Under senaste decennier har offentliga organisationer i Sverige i allt större omfattning handlat upp välfärdstjänster istället för att producera dem själva. Välfärden har med andra ord allt oftare ordnats som marknader, där exempelvis hälsa, vard och omsorg tillhandahalls av företag, offentliga och ideella organisationer i konkurrens med varandra. Denna marknadisering av välfärden sker med olika instrument, och ett av de mest framträdande är Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Problemen med LOU tycks inte minst drabba ideella organisationer. Utmärkande för manga ideella organisationer är att de är små och utan administrativa resurser för omfattande upphandlingsprocesser, att de bidrar med kvalitetsfaktorer som ofta förbises i upphandlingar sasom brukarkännedom, engagemang och innovation, och att de inte har samma möjligheter till kapitalförsörjning och risktagande som aktiebolag och andra vinstdrivna associationsformer