Hoppa till huvudinnehåll
 

Sjukvård, skola och jämställdhet viktiga frågor för unga – så påverkar EU politiken

2019-05-22 - 09:10

På söndag 26 mars är det val till Europaparlamentet. Flera av besluten som fattas på europeisk nivå påverkar unga människors vardag. Som en av flera myndigheter har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag från regeringen att öka ungas kunskap och engagemang i frågor som rör Europeiska unionen, EU

Nyligen presenteradeMUCF rapporten ”Unga med attityd 2019 – samhällsfrågor och demokrati” , den första av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar under 2019. Rapporten bygger på en enkät till 6 000 slumpvis utvalda unga i åldern 16–29 som genomfördes hösten 2018. Den visar bland annat att stödet för ett fortsatt EU-medlemskap är stort bland unga. Nio av tio vill att Sverige stannar kvar i EU. De flesta vill också att Sverige samarbetar mer med andra länder i Europa.

Rapporten visar att de fem viktigaste frågorna för unga är:

  • sjukvård,
  • skola och utbildning,
  • migration och integration,
  • klimat,
  • jämställdhet.

Denna prioritering överensstämmer till stor del med resultatet av Eurobarometern som genomfördes bland 11 000 EU-medborgare mellan 15 och 30 år hösten 2017. Undersökningen visade att unga anser att frågor som utbildning, klimat, arbete, migration och integration ska prioriteras av EU.

Webb om vad EU gör för dig

På Europaparlamentets webbplats What Europe does for me finns över 2 000 exempel på beslut som EU har fattat i frågor som rör människors vardag. Här följer några exempel på EU-beslut som rör viktiga frågor för unga, till exempel sjukvård, skola och utbildning och jämställdhet:

  • SJUKVÅRD. Om du blir akut sjuk under en tillfällig vistelse i ett annat EU-land ger EU:s lagstiftning dig samma rätt till statlig sjukvård som för människor som är försäkrade i det berörda landet.
  • SKOLA OCH UTBILDNING. Genom EU:s program Erasmus+ kan unga göra utbyten och studera i ett annat land i Europa. Programmet möjliggör även för ungdomsutbyten mellan länder utanför skoltid.
  • JÄMSTÄLLDHET.Enligt EU:s lagstiftning har föräldrar rätt till minst fyra månaders ledighet var. Ledigheten kan i princip inte överlåtas till den andra föräldern. I vissa länder får man överlåta en del av ledigheten, men högst tre månader.

I Sverige fattas politiska beslut på flera olika nivåer: i kommunen, i regionen, på nationell nivå i riksdagen. Därutöver finns den europeiska nivån. Sverige ska följa EU:s regler och är med och skapar nya EU-regler.

Om Europaparlamentet och valet

EU:s rätt att införa nya lagar och regler varierar mellan olika politiska områden och enskilda frågor. Vissa frågor, till exempel fiskekvoter och internationella handelsavtal, får endast EU fatta beslut om. Vissa frågor, till exempel miljö- och asylfrågor samt jämställdhet och folkhälsa, beslutas på EU- och på nationell nivå. I frågor som rör utbildning och ungdomspolitik kan EU stödja medlemsländerna med till exempel bidrag eller rekommendationer. Vissa frågor, till exempel skatter och socialförsäkringar, kan endast fattas på nationell nivå.

Europaparlamentet beslutar, tillsammans med EU:s ministerråd, om lagar på EU-nivå. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet och i valet avgörs vilka svenska politiker som får dessa. På valmyndighetens hemsida val.se kan du se vilka partier som har anmält sig sitt deltagande i Europaparlamentsvalet.

Europaparlamentets svenska webbplats finns mer information om hur den politiska processen och hur valet fungerar.