Hoppa till huvudinnehåll
 

Psykisk ohälsa ökar bland unga tjejer – trötthet och stress vanligaste symptomen

2019-08-30 - 13:40

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen. Det visar del tre i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF, stora studie av ungas attityder och värderingar.

Vi behöver förstå mer om orsakerna och undersöka vilka faktorer som bidrar till att den psykiska ohälsan är så omfattande. Det är en mycket oroande utveckling som måste tas på största allvar från alla aktörer som finns runt våra unga, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rapporten Unga med attityd 2019 – hälsa, fritid och framtid” är den sista av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar som MUCF publicerar i år. Den bygger på en enkät till 6 000 slumpvis utvalda unga 16–29 år och den genomfördes hösten 2018. Tidigare rapporter presenterades i maj och juni och handlade om vilka samhällsfrågor som är viktigast för unga, hur de ser på politik- och demokratifrågor, på studier och på arbete och arbetsmarknad.

I den tredje och sista delen undersöker MUCF hur unga ser på sin egen fysiska och psykiska hälsa, på sin fritid, på livet i stort och på sin framtid. För första gången undersöker MUCF också hur unga ser på religion och tro.

Attityd- och värderingsstudien är en del av uppföljningen av den statliga ungdomspolitiken och genomfördes första gången 1993 av dåvarande Barn- och ungdomsdelegationen och därefter av MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen) 1997, 2003, 2007 och 2013. I rapporten presenteras inte bara ungas attityder och värderingar, utan deras svar jämförs också med en äldre kontrollgrupp (30 år och äldre).

- Generellt så svarar dagerns unga att de är nöjda med sitt liv och sju av tio unga ser ljust på sin framtid. Men, vi ser skillnader mellan tjejer och killar. I den yngsta undersökta åldersgruppen (16-19 år) är det mindre vanligt att tjejer är nöjda med livet, säger Lena Nyberg.

De flesta unga ganska nöjda med sin fysiska hälsa, andelen nöjda killar är större än andelen nöjda tjejer. Det är också vanligare att unga tjejer är mycket missnöjda med sin fysiska hälsa.

Psykisk ohälsa ökar över tid

MUCF:s studie mäter sex olika psykiska besvär - huvudvärk, ont i magen, svårt att somna, känt sig stressad, trött under dagarna och sovit dåligt på natten - och hur ofta besvären förekommit det senast halvåret. Besvär varje dag eller flera gånger i veckan tolkas som symptom på psykisk ohälsa.

De vanligaste symptomen på psykisk ohälsa i åldern 16–29 år är att känna sig stressad och att vara trött under dagarna. Samtliga symptom utom huvudvärk är vanligare bland unga som är 16-19 år än bland de som är 20–29 år.

- Vi ser att andelen unga som upplever symptom på psykisk ohälsa ökar över tid. Fram till 2007 ser vi ingen ökning av psykisk ohälsa bland unga men därefter ökar den i varje undersökning, säger Lena Nyberg.

- Redan 2002 års undersökning visade att psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland tjejer än bland killar. Skillnaderna mellan könen ökar också över tid. Det här en utveckling som oroar och som vi kan se även i andra studier.

Resultatet från MUCF:s attityd- och värderingsstudie är i linje med flera andra studier, bland annat visar en studie från Folkhälsomyndigheten att flickor och pojkar mår ungefär lika bra i mellanstadiet, men därefter ökar skillnaderna mellan könen. Den senaste undersökningen av skolbarns hälsovanor i Sverige gjordes 2017/18 av Folkhälsomyndigheten och den visar att bland 15-åringar är besvär som huvudvärk, magont, nedstämdhet och sömnsvårigheter nästan dubbelt så vanliga bland flickor jämfört med bland pojkar.

Fritid och föreningar

Studien visar också hur unga ser på sin fritid, om de är medlemmar i någon förening och hur de ser på tillgången på fritid. Det vanligaste svaret, nio av tio unga, är att det är viktigt att ha roligt på fritiden. Unga vill också lära sig nya saker och kunna utrycka sin personlighet. Nästan fyra av tio unga, främst killar, är medlem i en eller flera föreningar.

Ungefär hälften av alla unga, främst killar, tycker att de har lagom mycket fritid. En av tre unga tycker att de har för lite fritid och att de har svårt att hinna med det de vill göra. Den upplevelsen är vanligare bland tjejer, där var fjärde tjej upplever att deras fritid inte räcker till. Däremot är det bland killar vanligare att uppleva för mycket fritid och att de inte vet vad de ska göra med sin tid.

FAKTA/PSYKISK OHÄLSA

  • Psykisk hälsa definieras av WHO (World Health Organisation) som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle hen lever i. Psykisk hälsa är alltså något mer än enbart frånvaro av psykisk ohälsa.
  • Psykisk ohälsa används ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Psykiska besvär är olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller har symptom så som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. Symptomen kan påverka personens liv och funktionsförmåga, men är inte så omfattande att det går att sätta en diagnos på psykisk sjukdom. Oftast är de istället normala reaktioner för en individ som har en påfrestande livssituation (Folkhälsomyndigheten).

Länk till rapporten ”Unga med attityd 2019 – hälsa, fritid och framtid” (delrapport 3)

Länk till rapporten ”Unga med attityd 2019 – arbete och arbetsmarknad (delrapport 2)

Länk till pressmeddelandet Så påverkar ”sms-jobb” ungas ekonomi och livssituation” 

Länk till rapporten Unga med attityd 2019 – samhällsfrågor och demokrati” (delrapport 1)

Länk till pressmeddelandet ”Ny rapport från MUCF: Sjukvården viktigaste frågan för unga – ökad oro för klimatet, krig och brottslighet”

Länk till Folkhälsomyndighetens rapport ”Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18. Grundrapport”.

Länk till Folkhälsomyndighetens rapport ”Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga? Utvecklingen under perioden 1985–2014”.

Länk till pressbilder på generaldirektör Lena Nyberg