Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny rapport från MUCF: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök i Sverige

2022-03-01 - 07:00

Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det visar den rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen.

– Resultaten tyder på att mer behöver göras så att alla unga kan leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Det finns skäl för regeringen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstifta mot omvändelseförsök och då inte bara gällande barn under 18 utan även vuxna personer, säger generaldirektör Lena Nyberg.

I juli 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi.

Det saknas i dag en tydlig definition av ordet omvändelseterapi och flera aktörer tolkar begreppet mer snävt än vad som beskrivs i regeringsuppdraget. MUCF har därför valt att i stället använda begreppet omvändelseförsök med definitionen ”försök att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill”.

– MUCF:s definition innefattar både handlingar som är olagliga i dag, såsom hot och våld, och handlingar som inte är olagliga, exempelvis ritualer och bön i syfte att ”bota” individen eller andra påtryckningar och tvång, säger projektledare Ulrika Westerlund.

Rapporten bygger bland annat på resultat från MUCF:s nationella ungdomsenkät och intervjuer med unga. I rapporten redovisas resultat från 2021 års enkät som för första gången innehöll frågor med syfte att kartlägga unga hbtq-personers utsatthet för olika former av omvändelseförsök.

Stort lidande för utsatta

Myndigheten har även intervjuat stödverksamheter som möter utsatta ungdomar och samrått med andra myndigheter, exempelvis Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck hos Länsstyrelsen i Östergötland, Socialstyrelsen och Barnafrid vid Linköpings universitet.

Rapporten visar att det i dag inte är möjligt att uppskatta hur många unga som är utsatta för omvändelseförsök i Sverige. Det är svårt att dra gränsen mot andra former av utsatthet riktad mot unga hbtq-personer, exempelvis hedersrelaterat våld och hatbrott. Det förs inte heller någon statistik över unga som söker hjälp på grund av omvändelseförsök och det är svårt att nå utsatta unga genom enkäter och intervjustudier.

– MUCF:s kartläggning visar dock att omvändelseförsök av unga hbtq-personer förekommer i en inte obetydlig utsträckning i Sverige, i vilka sammanhang som det sker och vilka typer av påtryckningar det kan röra sig om, säger Lena Nyberg.

– De ungas egna berättelser vittnar om stort lidande för de individer som utsätts. Internationell forskning visar också att det är mycket skadligt att utsätta människor för den här typen av påtryckningar och tvång, säger Ulrika Westerlund.

Av de unga hbtq-personer som svarade på nationella ungdomsenkäten (totalt 882 personer) uppgav fem procent att de någon gång utsatts för sådant som kan klassificeras som omvändelseförsök, exempelvis någon form av behandling, hot om att tvingas gifta sig, ha blivit skickad på ”uppfostringresa”, ha blivit hotad att föras ut ur Sverige, eller andra former av hot, våld eller tvång.

MUCF har även tagit del av berättelser från unga och stödverksamheter som möter unga och fått ta del av olika typer av utsatthet som alla kan sägas vara omvändelseförsök. Det kan röra sig om misshandel, tvångsäktenskap, sexuella övergrepp, stark kontroll, uttalade eller förtäckta hot, social isolering eller uteslutning, verbala kränkningar, att föras utomlands under falska premisser eller mot sin vilja eller försök att bota genom kontakt med läkare, genom bön eller ritual.

Flera förslag från MUCF

I rapporten föreslår MUCF bland annat att regeringen tillsätter en utredning om ett förbud mot omvändelseförsök av barn och vuxna. Utredningen bör även utreda behovet av en särskild lag, och vilka befintliga lagar som förbjuder eller begränsar (vissa former av) omvändelseförsök.

En utredning bör även få i uppdrag att utarbeta en lämplig definition av omvändelseförsök i en eventuell lagstiftning och utreda hur lagstiftning kan utformas för att vara förenlig med mänskliga rättigheter, inklusive religionsfriheten.

MUCF föreslår att regeringen ger i uppdrag till berörda myndigheter att samla in mer kunskap om hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, samt kunskapshöjande insatser till myndigheter som möter utsatta.

MUCF föreslår mer informationsinsatser så att unga som utsätts för omvändelseförsök vet hur de kan få hjälp. Samt att civilsamhällets organisationer som arbetar för att nå utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, samt hbtq-personer generelltfår utökade möjligheter att ansöka om stöd för att bedriva sin verksamhet.

Läs rapporten ”Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige” på mucf.se

Fakta/Metod och definitioner i MUCF:s kartläggning

  • Nationella ungdomsenkäten är en återkommande enkätundersökning som MUCF skickar ut till unga i åldersgruppen 16-25 år. Enkäten har genomförts ungefär vart tredje år sedan 2004. I rapporten om omvändelseförsök redovisas resultat från 2021 års enkät som skickades till ett slumpmässigt urval av 12 000 unga (16-25 år). Urvalet kan anses vara representativt för unga i Sverige i dessa åldrar. Svarsfrekvensen var 50 procent (5 997 svarande).
  • Hedersrelaterat våld och förtryck. I rapporten om unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige utgår MUCF från de definitioner av hedersrelaterat våld och förtryck som används av regeringen, Jämställdhetsmyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck hos Länsstyrelsen i Östergötland.

Läs om uppdraget rörande omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer på regeringen.se

Läs om uppdraget att kartlägga unga hbtq-personers livssituation på regeringen.se