Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF vill ha tydligare ungdomsperspektiv i ny migrationspolitik

2020-12-16 - 07:30
Foto: Olya Solodenko
Foto: Olya Solodenko

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, vill ha ett tydligare ungdomsperspektiv i förslaget till en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

- Migrationskommitténs förslag riskerar att slå oproportionerligt hårt mot unga, speciellt de unga som kommer till Sverige som barn men sedan fyller 18 år och betraktas som vuxna, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF har fått yttra sig över Migrationskommitténs förslag till ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” (SOU 2020:54). Förslagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2021. Kommittén föreslår bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel för asylsökande och att det ska införas krav på egen försörjning för att beviljas permanent uppehållstillstånd.

MUCF delar betänkandets utgångspunkt att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Men, myndigheten anser att Migrationskommittén inte i tillräckligt stor utsträckning har analyserat eller beaktat förslagets konsekvenser för unga.

MUCF noterar att under 2019 var andelen unga vuxna mellan 18-25 år som fick avslag på sin förlängningsansökan efter prövning i sak högre än för barn under 18 år. MUCF bedömer att förslagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel och kraven för permanenta uppehållstillstånd riskerar att slå oproportionerligt hårt mot de unga som har fyllt 18 år jämfört med de som är omyndiga.

- Det är problematiskt om övergången från barn till vuxen leder till sämre möjligheter att få stanna i Sverige. Större hänsyn bör även tas till de negativa konsekvenser som tidsbegränsade uppehållstillstånd kan ha avseende ungas psykiska hälsa och möjligheter att etablera sig i landet, säger Lena Nyberg.

MUCF bedömer att förslagen riskerar att motverka regeringens mål att alla ungdomar i åldern 13-25 år ska ha goda levnadsvillkor och makt att forma sina liv.

Om förslagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel och kraven för permanenta uppehållstillstånd ska införas anser MUCF att:

  • barn bör undantas från huvudregeln om tidsbegränsade uppehållstillstånd vid första beslutstillfället
  • ungdomar som har fyllt 18 år och som studerar i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning bör undantas från de föreslagna kraven för att få permanent uppehållstillstånd, åtminstone försörjningskravet
  • längden på uppehållstillstånd bör vara samma för alternativt skyddsbehövande och de som får uppehållstillstånd på humanitära skäl som för flyktingar.

MUCF ställer sig även kritisk till betänkandets förslag om att uppehållstillstånd vid anhöriginvandring ska få vägras om någon av makarna eller samborna är under 21 år.

Myndigheten anser att unga vuxna mellan 18–21 år ska ha samma rättigheter som andra vuxna. Om en 21-årsgräns ska införas bör det preciseras att regeln enbart gäller för nyetablerade parrelationer där parterna inte levt tillsammans tidigare.

Länk till  MUCF:s remissyttrande över "En långsiktigt hållbar migrationspolitik, SOU 2020:54 

Läs mer om förslaget "En långsiktigt hållbar migrationspolitik, (SOU 2020:54) på regeringen.se