Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF fördelar 34 miljoner i projektbidrag: Stort intresse för barns och ungas organisering

2023-06-08 - 07:20

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 34 miljoner kronor till olika projekt inom civilsamhället. Pengarna går till att främja barns och ungas organisering, att motverka rasism och intolerans, mötesplatser för unga hbtqi-personer och hälsofrämjande insatser riktade till romer.
– Vi har fått in många ansökningar om bidrag för projekt som främjar barns och ungas organisering i år. Flera av dem håller också hög kvalitet så det har varit stor konkurrens, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Syftet med det projektbidraget är att stödja barns och ungas självständiga organisering och inflytande i samhället på lokal nivå.Totalt fördelar myndigheten nästan 18 miljoner kronor till 18 projekt och projekt som genomförs på landsbygd, glesbygd och i utsatta områden har särskilt prioriterats.

– Vi fick in 120 ansökningar om bidrag för spännande projekt i stödformen barns och ungdomars organisering. Flera organisationer söker bidrag för första gången, medan andra fått medel för att fortsätta projekt som utvecklat sig över tid, säger Marie Pettersson Hallberg.

Ett exempel på bidrag till ungas organisering är projektet ”Ökad delaktighet inom socialtjänsten för placerade ungdomar” av organisationen Maskrosbarn. Projektet riktar sig till barn som är placerade på familjehem eller HVB-hem inom Göteborgs stad. Bland annat ska de unga få definiera problem som de ser och arbeta fram lösningar för ökat inflytande.  

Två av de projekt som nu får bidrag riktar sig särskilt till unga på landsbygden. Ett projekt genomförs av organisationen Hela Sverige ska Leva Halland och det syftar till att öka ungas kunskap i föreningsteknik, demokrati och vad ett samhällsengagemang innebär. Ett annat projekt genomförs av Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund och riktar sig till unga i flera län i norra Sverige. Syftet är att unga ska lära sig mer om privatekonomi och att även kunna utbilda andra unga i ämnet.

Projekt mot rasism

MUCF fördelar totalt drygt 13,6 miljoner kronor till 13 projekt för att motverka eller förebygga rasism eller liknande former av intolerans, exempelvis afrofobi, antisemitism, antiziganism, homofobi och islamofobi.

Ett av de projekt som får bidrag i år handlar om rasism i samband med förlossningar. RFSU Stockholm ska kartlägga afrosvenska kvinnors erfarenheter av rasism i mödra- och förlossningsvården.

Ett annat projekt, “Facts over Fiction - att syna fake news och desinformation“, handlar om att kunna se skillnad på fakta, lögner och desinformation. Organisationen PeaceWorks vill öka kunskapen om - och motverka spridningen av - rasistiska föreställningar och idéer. Projektet riktar sig till 15–19-åringar, till lärare och annan skolpersonal och bygger på samverkan med flera skolor runt om I landet.

Främja hbtqi-mötesplatser

MUCF fördelar totalt drygt 2,1 miljoner kronor till organisationer som syftar till att främja mötesplatser för unga hbtqi-personer. Hela Ideella i Landskrona satsar på mötesplatser i områden med socioekonomiska utmaningar och RFSL Ungdom får bidrag för en nationell satsning.

Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg får bidrag för ett projekt som särskilt lyfter behovet av fysiska mötesplatser för unga hbtqi-personer med funktionsnedsättning. Projektet påbörjas i höst och innehåller satsning på både en digital och en fysisk mötesplats.

– Vi vet att unga hbtqi-personer generellt möter fler hinder under sin fritid än andra unga och att efterfrågan på mötesplatser för unga hbtqi-personer är stort. Vi har också haft betydligt fler ansökningar till detta projektbidrag i år jämfört med tidigare år, säger Marie Pettersson Hallberg.

Under 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Bland annat genomfördes en kartläggning av hur många mötesplatser det fanns för unga hbtqi-personer i Sverige. Den visade att de flesta fanns i storstadsområden medan landsbygdskommuner helt saknade mötesplatser, 30 av totalt 66 mötesplatser fanns i en kommun som räknas som storstad eller storstadsnära.

Romers hälsa

MUCF fördelar totalt drygt 760 000 kronor till två projekt som syftar till att ge civilsamhället och särskilt romska organisationer bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande insatser riktade till romer.​ Projekt som involverar romska flickor och kvinnor har särskilt prioriterats. De två organisationer som får bidrag är Promoting youth inclusion (PYI) och Gävleborgs Romska Internationella Förening (GRIF) och båda för projekt som inriktar sig på träning och hälsosam mat i kombination med workshops.

På mucf.se ser du vilka organisationer som har beviljats projektbidrag

FAKTA/statsbidrag

Varje år fördelar MUCF bidrag till unga och till civilsamhället på uppdrag av regeringen. Det går både till olika organisationers projekt, till organisationers ordinarie verksamhet och till organisationer som bedriver viss, specifik verksamhet.

Regeringen formulerar syftet med bidragen och vad de ska användas till i olika bidragsförordningar. MUCF fördelar pengarna efter att ha prövat om ansökningarna lever upp till kraven och syftena.

På mucf.se kan du läsa om alla de statsbidrag MUCF fördelar.