Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF avslår Sveriges unga muslimers ansökan om statsbidrag

2018-04-11 - 13:18

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har gjort en ny prövning av Sveriges unga muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag för 2017. Myndigheten anser att organisationen inte har kunnat visa att dess verksamhet till alla delar uppfyller kravet på att respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbudet mot diskriminering. MUCF avslår därför SUM:s ansökan.

MUCF har låtit göra en förnyad granskning av SUM och dess medlemsorganisationer. I den framkommer att det finns kopplingar mellan förtroendevalda personer i SUM:s medlemsföreningar och våldsbejakande islamistiska miljöer.

Medlemsföreningar har haft förtroendevalda som har stridit för IS i Syrien, och har hyllat och delat material om våldsbejakande islamistisk extremism i sociala medier. Det finns även en förtroendevald som är dömd för olaga hot.

SUM har under utredningen inte bemött dessa uppgifter i sak eller dementerat uppgifterna. SUM har inte visat att dess verksamhet i sin helhet uppfyller kravet på att respektera demokratins idéer. MUCF bedömer att det som framkommit är oförenligt med förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. MUCF därför SUM:s ansökan om statsbidrag.

- Det ska stå helt klart för alla organisationer som söker statsbidrag att de ska leva upp till demokratins idéer. Här gör vi en restriktiv prövning av alla ansökningar, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.
 
- De organisationer som får statligt stöd är skyldiga att ha rutiner för vilka aktörer och personer som de samverkar med. Föreningar får bedriva vilken verksamhet de vill, men ska de vara berättigade till statliga medel ska de tydligt stå upp för alla människors lika värde, tillägger Lena Nyberg.

Mot bakgrund av beslutet har MUCF beslutat att återkräva organisationsbidragen till SUM för år 2011-2015. Men eftersom bidragen för dessa år ligger långt tillbaka i tiden och slutredovisningarna är godkända har MUCF beslutat att efterge återkravet för de beviljade bidragen för dessa år.

MUCF har beslutat att 2016 års statsbidrag till SUM på 1 366 741 kronor ska återbetalas.

Fakta

  • Hösten 2016 avslog MUCF Sveriges Unga Muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag för 2017 enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Beslutet grundades på demokratikriteriet i förordningen och slutsatsen var att SUM inte hade kunnat visa att de bedrev en verksamhet i enlighet med demokratins idéer.
  • SUM överklagade beslutet till förvaltningsrätten som i november 2017 upphävde MUCF:s beslut och återförvisade ärendet till myndigheten för fortsatt handläggning och nytt beslut.
  • MUCF uppdrog åt Magnus Sandelin, journalist och expert på våldsbejakande extremism, att granska SUM och dess medlemsorganisationer utifrån demokratiperspektivet.
  • MUCF:s avslag på SUM:s ansökan kan överklagas till förvaltningsrätten.