Hoppa till huvudinnehåll
 

Kammarrätten ger MUCF rätt i prövning av bidrag till Sveriges Unga Muslimer

2019-10-31 - 19:47

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) har brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det slår Kammarrätten i Stockholm fast i en ny dom som innebär att organisationen ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag.

Det här är en principiellt viktig dom – en av de få domar som finns där det är prövat vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Det innebär också att vi fått rätt i samtliga fall där demokratikriteriet är prövat, säger Lotta Persson, chefsjurist på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

MUCF beslutade i december 2016 att avslå en ansökan om statsbidrag för 2017 enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer från Sveriges unga muslimer, SUM.

Grunden för avslaget var att MUCF bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering (8 § p 3). SUM överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som den 14 november 2017 undanröjde MUCF:s beslut och återförvisade ärendet till myndigheten för fortsatt handläggning och nytt beslut.

MUCF valde att inte överklaga förvaltningsrättens dom och i stället utreda ärendet på nytt och fattade i april 2018 nytt beslut om avslag och återkrav av statsbidrag. SUM överklagade detta beslut till förvaltningsrätten som undanröjde MUCF beslut och återförvisade ärendet till myndigheten. MUCF överklagade förvaltningsrättens beslut och i februari i år meddelade Kammarrätten i Stockholm prövningstillstånd.

I ett pressmeddelande om dagens dom skriver Kammarrätten att man ”vid sin prövning kommit fram till att myndighetens utredning visar att Sveriges unga muslimer och dess medlemsföreningar har bjudit in flera olämpliga föreläsare. Det har också funnits företrädare för organisationen som har uttalat sig i strid med demokratins idéer. Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att de åtgärder som organisationen har vidtagit för att åtgärda bristerna inte har varit tillräckliga.

När det gäller SUM:s ansökan för år 2017 konstaterar kammarrätten att MUCF inte har kunnat avslå ansökan på nytt. Orsaken är att myndigheten är bunden av Förvaltningsrätten i Stockholms ställningstaganden i ett tidigare avgörande från år 2017.

- Vi behöver analysera domen och se hur vi ska hantera den uppkomna situationen. Domen behöver inte innebära att SUM får pengar för 2017 eftersom Kammarrätten konstaterat att de inte bedriver en verksamhet i enlighet med demokratins idéer, säger Lotta Persson.