Hoppa till huvudinnehåll
 

Granskning av ungdomsförbundet SSU:s möjlighet till bidrag efter uppgifter om SSU Skåne

2019-05-08 - 18:32

Med anledning av den senaste tidens rapportering i media om SSU Skåne har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beslutat att åter granska riksförbundet SSU.

- Granskningen syftar till att ta ställning till om agerandet från SSU Skåne påverkar SSU:s redan erhållna statsbidrag. Enligt våra rutiner öppnar vi granskningar av detta slag när vi får till oss uppgifter som eventuellt kan påverka möjligheten att behålla ett beviljat bidrag, säger Lotta Persson, chefsjurist på MUCF.

Granskningen syftar till att bedöma om de nya uppgifterna påverkar förbundets möjlighet till statsbidrag. Granskningen görs med anledning av uppgifterna om SSU Skåne. Myndigheten granskar riksförbundet SSU eftersom de fått bidrag av MUCF. MUCF har inte fördelat bidrag till SSU Skåne.

MUCF har under de senaste åren arbetat med att stärka kontrollerna i bidragsgivningen och skärpa tillämpningen av det så kallade demokratikriteriet. En förutsättning för att beviljas statsbidrag är att verksamheten sker i enlighet med demokratins idéer.

Vad det innebär att bedriva verksamhet i enlighet med demokratins har MUCF utvecklat en praxis kring.

Regeringen utnämnde även under 2018 en särskild utredare vars uppdrag är att titta på demokrativillkoret i den statliga bidragsgivningen. Demokrativillkorsutredningen lämnar sitt betänkande i juni 2019. MUCF har deltagit som expert i den utredningen.   

Bakgrund och tidigare beslut

Under hösten 2018 rapporterades i media om demokratiproblem i ett av SSU:s distrikt, SSU Skåne. Samtidigt fanns distriktet och dess medlemsföreningar med som underlag i SSU:s ansökan om statsbidrag med stöd av förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

MUCF utredde dessa uppgifter och dess påverkan på SSU:s ansökan om statsbidrag. Företrädare för ungdomsförbundet fick redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av uppgifterna om demokratibrister i SSU Skåne.

MUCF fann att SSU vidtagit tillräckliga åtgärder och beslutade att SSU kunde beviljas bidrag. SSU Skåne bedömdes dock ha så allvarliga brister i demokratihänseende att riksförbundet inte fick räkna med dessa föreningar som grund för bidrag.

MUCF har alltjämt att ta ställning till om SSU är återbetalningsskyldig för någon del av det bidrag som betalades ut för verksamhetsår 2018, med anledning av uppgifterna om demokratibrister i SSU Skåne. MUCF kommer att ta ställning i den frågan vid bedömningen av SSU:s redovisning för bidraget år 2018. Denna sker under hösten 2019.

Länk till pressmeddelandet ”SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas”