Hoppa till huvudinnehåll
 

Beslut om brottsanmälan

2023-06-27 - 13:36

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag fattat beslut om att göra en brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten och till Polismyndigheten gällande Romska ungdomsförbundet och dess företrädare.

MUCF misstänker att Romska ungdomsförbundet genom att lämna oriktiga uppgifter, eller genom att ha utelämnat uppgifter, förmått myndigheten att felaktigt betala ut organisationsbidrag och projektbidrag.

Med hänsyn till omfattningen av utbetalade bidrag och förekomsten av vad som MUCF bedömer som oegentligheter har MUCF den 27 juni 2023 beslutat att göra en brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten och till Polismyndigheten gällande Romska ungdomsförbundet och dess företrädare.

Myndigheten fortsätter sin utredning av Romska ungdomsförbundet för att se om fler åtgärder behöver vidtas, så som återkrav av bidrag. Alla uppgifter kommuniceras till föreningen innan beslut tas.

Bakgrund

2022 fick MUCF extra resurser av regeringen för att utveckla och kvalitetssäkra bidragsgivningen genom att arbeta mer riskbaserat vid handläggningen av bidragsärenden. Vid granskningen av Romska ungdomsförbundets ansökan om projektbidrag 2022 identifierades ett flertal risker vilket gjorde att MUCF beslöt att besöka organisationen. Myndigheten upptäckte då att det förekom jäv bland företrädare men även brister i bokföringen.

Myndigheten gav då revisionsbyrån KPMG i uppdrag att göra en fördjupad granskning av 12 beviljade bidrag hos organisationen under perioden 2019–2022. Under denna granskning anmälde MUCF organisationens revisor till revisorsinspektionen då det framkom att denna lämnat revisorsrapporter som inte är sanningsenliga.

Myndigheten har nu även, trots flera avslag av polismyndigheten, fått ut den polisutredning som gjordes för två år sedan gällande Romska ungdomsförbundets tidigare företrädare och dennes familj. Ett samarbete mellan myndigheterna hade möjliggjort ett snabbare agerande att stoppa utbetalda medel.

KPMG:s rapport är nu klar och den visar påtagliga brister i den ekonomiska redovisningen och att det inte är möjligt att fastställa om bidragen används till de ändamål som de avser. Detta är bakgrunden till MUCF:s beslut om att göra en brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten och till Polismyndigheten gällande Romska ungdomsförbundet och dess företrädare.