Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny remiss om ungdomspolitiken

Nyhet -

Remissen En ny ungdomspolitik skickas idag till 150 myndigheter och organisationer. Samtidigt får Ungdomsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till indikatorer för att följa upp ungas levnadsvillkor.

En ny ungdomspolitik

Utbildningsdepartementet har idag skickat ut remisspromemorian En ny ungdomspolitik. Promemorian skickas ut till 150 myndigheter och organisationer med en remisstid fram till den 18 oktober 2013. Några förslag i korthet:

1. Ett nytt övergripande mål för ungdomspolitiken

De nuvarande målen för den nationella ungdomspolitiken föreslås utgå. Det föreslagna nya målet är att ungdomar ska ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

2. Alla insatser som berör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv

Alla insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 bör ha ett ungdomsperspektiv. Det innebär att ungdomar ska betraktas som en mångfald av individer, stödjas att bli självständiga, och ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande.

3. Ungdomspolitiken ska vara sektorsövergripande

Ungdomspolitiken ska behandla frågor om ungdomars levnadsvillkor inom områden som utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. Ungdomspolitiken ska också omfatta frågor om unga kvinnors och unga mäns inflytande och delaktighet, organisering och fritidsverksamhet samt sexuella och reproduktiva rättigheter.

4. Samordning och uppföljning

Det nuvarande Ungdomspolitiska rådet föreslås finnas kvar. En samlad redovisning av utvecklingen i förhållande till det ungdomspolitiska målet ska lämnas till riksdagen med några års mellanrum. Den modell med uppföljning och analys av ungdomars levnadsvillkor samt attityder och värderingar ska behållas.

5. Ökat samarbete

Statens samarbete med såväl enskilda kommuner och landsting som med SKL bör utvecklas. Det civila samhällets organisationer och särskilt ungdomsorganisationerna bör bjudas in att delta i genomförandet och uppföljningen av ungdomspolitiken. Även samverkan med näringslivet bör utvecklas.

Nytt uppdrag

Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till indikatorer för att följa upp ungas levnadsvillkor. Uppdraget till Ungdomsstyrelsen är ett led i regeringens arbete inför den kommande ungdomspolitiska propositionen. Källa: Utbildningsdepartementet