Hoppa till huvudinnehåll
 

Därför avslår Ungdomsstyrelsen Sverigedemokratisk Ungdoms (SDU:s) ansökan

Nyhet -
Ungdomsstyrelsen har avslagit Sverigedemokratisk Ungdoms (SDU:s) ansökan om statsbidrag eftersom den är ofullständig. SDU:s ansökan hade flera brister. Vissa av de kompletteringar som Ungdomsstyrelsen begärde in kom in för sent. Vi har inte fått efterfrågade underlag från medlemsföreningar som visar att de har antagit egna stadgar. Ett krav i förordningen är att medlemmarna, även på lokal nivå, ska kunna besluta om verksamhet och ekonomi. Det regleras i stadgar. Alla organisationer som ansöker om bidrag får lämna kontaktpersoner som myndigheten ska kommunicera med om ansökan. Ungdomsstyrelsen har kommunicerat via e-post med de kontaktpersoner som SDU har angett i sin ansökan. SDU:s ordförande står inte med som kontaktperson där. SDU:s ordförande har ställt frågor via e-post efter att kompletteringstiden har gått ut. Ungdomsstyrelsen har besvarat den e-posten. Det fanns också bokföringsmässiga och föreningsmässiga brister i revisorns granskning av SDU:s ekonomiska redovisning för det senast avslutade verksamhets- och räkenskapsåret. Alla nya organisationer, som inte tidigare har fått statsbidrag, genomgår en så kallad fördjupad prövning där vi tar in underlag från ett antal medlemsföreningar för att granska sådant som att föreningarna bedriver verksamhet och har antagit egna stadgar. SDU har inte fått bidrag tidigare och var därför en av sex nya organisationer som genomgick fördjupad prövning i år. Övriga barn- och ungdomsorganisationer som tidigare har fått statsbidrag tas inte ut för en fördjupad prövning om det inte finns särskilda skäl. Däremot prövas de under handläggningen så att de uppfyller villkoren i förordningen som reglerar bidraget. Ansvariga för beslutet om att avslå ansökan är föredragande handläggare och enhetschef. Bakgrund: 110 ansökningar skickades in till årets ansökningsomgång om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. 103 av dem bifölls, två avvisades och fem organisationer fick avslag. En av de fem organisationerna som fick avslag var SDU. Kontaktperson: Lena Hallberg handläggare och jurist på enheten för organisationsstöd telefon 08-566 219 29 eller via e-post: lena.hallberg@ungdomsstyrelsen.se