Kalender

MUCF är med under Almedalsveckan för att sprida kunskap och verka för ett öppet inkluderande Sverige med goda levnadsvillkor för unga och för civilsamhället.

Nästan var tredje gymnasieelev avbryter eller fullföljer inte sin utbildning och i gruppen 16–29 år finns det 170 000 personer som varken arbetar eller studerar. Vilka är de och vilket stöd behöver de får att fullfölja sina studier och etableras i arbetslivet? Vad görs redan idag?

Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga att växa upp på. De flesta barn och unga mår bra, men det finns grupper som är särskilt utsatta. Vad kan vi få ut av att lyssna bättre på de unga i norden? Vad säger de unga själva om sina behov?

Vilka samhällsfrågor är viktiga för unga idag? Hur upplever de själva sina möjligheter att påverka och har de tilltro till det politiska systemet? Hur skiljer sig attityder åt mellan olika grupper av unga och över tid?

Unga ska enligt ungdomspolitiken ha goda levnads-villkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. För att lyckas med detta krävs kunskap och att man lyssnar på ungas egna röster - vi kallar det ungdomsperspektivet.

Unga hbtq-personer utsätts oftare än andra unga för hot och hat. Vill du veta hur unga hbtq-personer mår i dag och hur du kan förbättra deras vardag? Förändring kan bli verklighet med ökad öppenhet och inkludering i skola, öppen fritidsverksamhet och i mötet med unga nyanlända.

Sidor