Hoppa till huvudinnehåll
 

Stärka demokratin

Vi fördelar statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin. Bidraget ska stödja åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå.

Ansökan

Beslut för år 2021 är meddelade.

Ansökan för år 2022 planeras att öppna den 1 januari 2022.

Ni kan söka bidraget

Bidrag får lämnas till en ideell förening som är självständig och demokratiskt uppbyggd och bedriver verksamhet i Sverige. Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal om den saknar vinstsyfte och bedriver verksamhet i Sverige. Alla organisationer som får bidrag från MUCF ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Se Demokratisk verksamhet - så granskar vi för mer information om myndighetens krav på demokratisk uppbyggnad och respekt för demokratins idéer. 

Det här kan bidraget gå till

Projektbidrag får lämnas för åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Det kan exempelvis vara projekt som syftar till att öka kunskapen om demokratiska processer och/eller principer, öka valdeltagandet eller stärka möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen.

Se Så handlägger MUCF projektansökningar för mer information om vilka krav myndigheten ställer på projektansökan.

Projektbidrag får inte gå till organisationens ordinarie verksamhet. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om projektbidrag.

Prioritering

Myndigheten prioriterar åtgärder som har förutsättningar att nå många individer, eller riktar sig mot delar av landet eller delar av befolkningen som har ett lågt valdeltagande eller låg delaktighet i demokratin i övrigt.

Det innebär bland annat att MUCF kommer att prioritera projekt som bedrivs i områden med socioekonomiska utmaningar samt i gles- och landsbygder utanför landets tillväxtregioner. Myndigheten prioriterar också projekt som riktar sig mot unga, utrikes födda eller personer med funktionsnedsättningar.

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. Projektet kan som tidigast starta 4 månader efter sista ansökningsdag, det vill säga den 18 juni. Möjlighet till förlängning av projekttiden finns efter dialog med MUCF.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 7,75 miljoner kronor inom stödformen under 2021. 

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många som söker bidraget.