Hoppa till huvudinnehåll
 

Vad gör den offentliga sektorn?

Flera myndigheter bär ansvaret för hanteringen av kriget i Ukraina, dess konsekvenser och mottagandet av flyktingarna som kommer hit.

Vad gör MUCF?

Vi ingår i olika nätverk för att identifiera samordningsområden och hitta kanaler för att samverka och informera om situationen i Ukraina.

Ett nätverk är den nationella migrationsgrupp som bildats där några myndigheter och SKR ingår för att samordna arbetet kring:

  1. Boendefrågor
  2. Ersättningsfrågor
  3. Civilsamhällsfrågor
  4. Lagstiftningsfrågor

Vi ingår också i ett nätverk för att samla berörda myndigheters digitala information till flyktingar från Ukraina. Det handlar om att underlätta för flyktingarna att hitta rätt och relevant information. Förutom informationen här på vår hemsida kommer man också att ha samlad information under hemsidan Flytta till Sverige (officialswedishservices.se) och Informationsverige.se

MUCF fördelar bidrag

Den 17 mars beslutade regeringen att MUCF skulle betala ut 30 miljoner kronor för att förstärka arbetet med humanitära insatser i samband med flyktingmottagandet i Sverige. De 30 miljonerna fördelas till följande organisationer:
Rädda Barnen, 5 000 000 kronor
Svenska Kyrkan, 9 000 000 kronor
Svenska Röda Korset, 9 000 000 kronor 
Sveriges kristna råd, 6 900 000 kronor

 

Vad gör andra inom offentlig sektor?

Migrationsverket

Migrationsverket har samlat information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten.

Migrationsverkets infor­ma­tion till kommuner och regi­oner om mass­flyk­tingar

Migrationsverkets information riktad till personer som kommer till Sverige från Ukraina

Webbinarium om fördelningstalen för skyddsökande från Ukraina

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen samordnar den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap. Socialstyrelsen bidrar med expertkunskaper till regioner och kommuner för att stärka deras arbete med att ta emot de som flyr till Sverige från Ukraina. I det svenska hälso- och sjukvårdsstödet till Ukraina ingår att kunna ta emot patienter. Det kan handla om vård av patienter som blivit skadade i kriget men även personer som behöver vård för till exempel cancersjukdomar eller dialyspatienter. Arbetet samordnas inom EU och även nationellt med en rad olika myndigheter, SKR, regioner och kommuner. Frågor och svar om rätt till vård och bistånd i Sverige finns framtaget. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

MSB stödjer berörda myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller vid höjd beredskap. Myndigheten ger råd till myndigheter och företag, och har samlat information för privatpersoner om det säkerhetspolitiska läget.

MSB, tillsammans med flera andra myndigheter, har tagit fram material som kan spridas till personer som flytt från kriget i Ukraina. Ladda ner materialet här.

Skolverket

Skolverket ansvar över frågor som barn och ungdomars rätt till utbildning. Barn och ungdomar från Ukraina omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet och har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Skolverket har den samlade informationen.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sveriges kommuner och regioner följer utvecklingen av krisen i Ukraina och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen i Ukraina och hur den påverkar Sverige.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.  Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på länen, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Jordbruksverket

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Jordbruksverket ansvarar för att kontrollera djuren som kommer in i landet och att de inte bär på allvarliga smittsamma djursjukdomar. 

Krisinformation

Krisinformation samlar aktuell information från myndigheter. 

Jämställdhetsmyndigheten

Myndigheten samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå. I samband med flyktingströmmarna ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering. Myndigheten har tagit fram material på ukrainska, ryska och engelska som vänder sig direkt till människor på flykt.

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD)

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Här kan du ta del av den första lägesbilden, som fokuserar på civilsamhällets och offentliga aktörers inledande arbete till följd av krisen.

Barnombudsmannen

Med anledning av invasionen av Ukraina ska Barnombudsmannen föra en löpande dialog med berörda aktörer inom civilsamhället. Syftet är att utbyta kunskap om den rådande situationen för barn och unga och att nå ut med korrekt och barnanpassad information. Barnombudsmannen ska i upp­dragets genomförande utgå från vilka rättigheter barn har inom olika delar av samhället. Läs mer på Barnombudsmannens hemsida.