Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg: ”Viktigt att fortsätta satsa på mötesplatser för unga hbtqi-personer”

2022-02-28 - 08:28
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF

I dag publicerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sin slutrapport om regeringsuppdraget att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer.

– Det behövs fler insatser för att skapa trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer, inte minst i landsbygdskommuner. Det behövs också ökad kunskap om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete i den öppna fritidsverksamheten, säger generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF har i tidigare rapporter visat att unga hbtqi-personer möter särskilda hinder under sin fritid. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtqi-personer är dessutom i högre utsträckning utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga.  

2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Inom ramen för uppdraget presenterade myndigheten i mars 2021 en kartläggning som visade att det då saknades mötesplatser i 247 av Sveriges 290 kommuner. 30 av 66 mötesplatser fanns i storstadsområden medan landsbygdskommuner helt saknade det.

Pandemin har också slagit hårt mot mötesplatser för unga hbtqi-personer, de allra flesta har behövt ställa om sina verksamheter. 

– Vi vet att unga hbtqi-personer möter fler hinder under sin fritid, vilket är mycket bekymmersamt. Behoven av särskilda insatser för att stärka tillgången till riktade mötesplatser för unga hbtqi-personer är fortfarande högst aktuella och viktiga, säger generaldirektör Lena Nyberg. 

Under uppdragstiden har MUCF samlat in kunskap om unga hbtqi-personers upplevelser av sin fritid och tillgång till mötesplatser samt om verksamheternas förutsättningar, utmaningar och behov. Myndigheten har erbjudit riktade utbildningar och stödmaterial för aktörer som driver eller vill starta mötesplatser och bland annat utvecklat en modell för samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhällets organisationer.   

Statsbidrag viktigt

I mars 2021 fick MUCF i uppdrag att fördela ett bidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Fyra organisationer fick dela på två miljoner kronor och satsningen resulterade i flera nya digitala mötesplatser samt fysiska mötesplatser i bland annat Västmanlands, Västra Götalands och Norrbottens län.

Rapportens resultat visar att det finns fortsatt stort behov av särskilda insatser för att öka tillgången till mötesplatser för unga hbtqi-personer.

– Unga hbtqi-personer ska ges möjlighet att delta i trygga och stärkande fritidsaktiviteter på lika villkor som andra unga. MUCF föreslår därför att vi även fortsatt får i uppdrag att fördela statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer och att detta bör kunna sökas även av aktörer inom det offentliga, säger Lena Nyberg.

Vill fortsätta kartläggning

I slutrapporten presenterar MUCF ett antal förslag och bedömningar som myndigheten anser kan stärka förutsättningarna att skapa nya mötesplatser för unga hbtqi-personer. bland annat en fortsatt kartläggning.

MUCF vill också utveckla och genomföra insatser för att höja kunskapen om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete, framför allt riktade till beslutsfattare, chefer och strateger i den öppna fritidsverksamheten

Pandemin har bidragit till att verksamheter inom ungas fritid i allmänhet, och i öppen fritidsverksamhet i synnerhet, behövt utveckla sitt digitala ungdomsarbete på olika sätt. MUCF vill få i uppdrag att, tillsammans med andra relevanta aktörer, ta fram kunskap om digitalt ungdomsarbete och hur det kan utformas på ett ändamålsenligt sätt.

MUCF bedömer även att det behövs mer kunskap om hur barn som är hbtqi upplever sin fritid och tidiga insatser.

Här kan du läsa slutrapporten Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer” (A2019/01404/MRB)

Läs mer om MUCF:s arbete med mötesplatser för unga hbtqi-personer på mucf.se

Läs mer om MUCF:s arbete med hbtqi-frågor på mucf.se

Pressmeddelande: Nytt stöd skapar flera nya mötesplatser för unga hbtqi-personer

Pressmeddelande: MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Det behövs fler mötesplatser för unga hbtqi-personer” | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Debattartikel: Det saknas mötesplatser för unga hbtqi-personer - Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)