Hoppa till huvudinnehåll
 

Rätt att veta! - Seminarium om barn- och tvångsäktenskap

Datum/tid

Under 2023 fortsätter vi att utveckla utbildningspaketet Rätt att veta!. Vi erbjuder nu ett kostnadsfritt seminarium om barn- och tvångsäktenskap. Barn- och tvångsäktenskap är ett brott mot svensk lag och en kränkning av mänskliga rättigheter. Trots detta blir ett stort antal barn och unga övertalade, pressade, tvingade eller hotade till att gifta sig med någon som familjen eller släkten valt. Barn- och tvångsäktenskap drabbar främst flickor men även pojkar. Unga hbtqi-personer och unga med en intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta.

 

Se seminariet med teckentolkning: 

 

I seminariet får du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kunskap om bland annat lagstiftningen kring barn- och tvångsäktenskap och om barn och unga som riskerar att vara särskilt utsatta. Du får också kunskap om omfattning, inspiration från andra yrkesverksamma och konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa barn och unga.

Program

Moderator är Madeleine Söderberg, utvecklingsledare, MUCF.

Här kan du ta del av de bilder som dagens föredragshållare visade: 

08.15 Välkommen.

08.20 Min berättelse. Nasia berättar om att bli bortgift som barn.

08.40 Barn- och tvångsäktenskap som en form av hedersrelaterat våld och förtryck. I detta pass får du en grund i sambandet mellan hedersrelaterat våld och förtryck och barn -och tvångsäktenskap. Medverkande: Maria Elowsson, utredare Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

08.55 Lagen på utsattas sida. Den nya lagstiftningen mot hedersbrott gör att hjälpen till och skyddet för den utsatte förbättrats. Medverkande: Gunilla von Wachenfeldt, advokat och specialiserad på hedersvåld och förtryck samt mäns våld mot kvinnor.

09.30 Paus

09.45 Bortförda barn och unga –  hur kan vi ge skydd och stöd? Här får du ta del av resultat från en kartläggning bland Sveriges kommuner om bortförda personer i en hederskontext, genomförd av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsmyndigheten presenterar några av slutsatserna från sin slutredovisning rörande bortförda barn och unga. Du får också konkreta tips om hur du kan möta och ge stöd till barn och unga som riskerar att föras bort. Medverkande: Maria Elowsson, utredare Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Matilda Eriksson, utredare Jämställdhetsmyndigheten.

10.15 Regional implementering av ny lagstiftning. I detta pass får du ta del av erfarenheter från ett implementeringsarbete av en rutin kring utreseförbud och även inspiration till hur ett liknande arbete skulle kunna genomföras lokalt där du bor. Medverkande: Maria Thelén, samordnare Barnahus Fyrbodal och Jenny Helmbro, gruppchef grova brott, Polismyndigheten.

10.35 Barn och unga med intellektuella funktionshinder – vad finns det för forskning och vad kan vi lära från den? Presentationen utgår från aktuell forskning som visar att flickor och pojkar med intellektuella funktionshinder kan vara föremål för tvångsäktenskap, vilket inte sällan beror på föräldrars och släktingars oro och behov att säkerställa barnens framtid. Medverkande: Mikaela Starke, professor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

10.50 Paus

11.00 Unga hbtqi-personer och tvångsäktenskap - erfarenheter och bemötande. Passet ger dig en grundläggande förståelse för varför unga hbtqi-personer riskerar att vara särskilt utsatta för tvångsäktenskap. Du får också ta del av erfarenheter kring stöd och bemötande av unga hbtqi-personer som hotas av bortgifte. Medverkande: Maria Tillquist, kurator på RFSL Stödmottagning.

11.20 Hur kan civilsamhället ge stöd? Exempel från de ideella föreningarna Terrafem och Kvinnors nätverk - Linnamottagningen.

11.30 Hur kan vi upptäcka, möta och samtala med barn och unga som riskerar att giftas bort? Här får du stöd i hur du kan upptäcka barn och unga som riskerar att giftas bort. Du får också ta del av kunskap om vad som är viktigt i möten och samtal med dessa barn och unga. Medverkande: Gunilla von Wachenfeldt, Maria Tillquist och Jonas Doll, barnsamordnare på Migrationsverket.

11.55 Avslutning

12.00 Tack för idag!

Seminariet arrangeras av MUCF i samverkan med Migrationsverket, Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Jämställdhetsmyndigheten och UMO (som driver sajterna UMO.se och Youmo.se).

Se även vårt seminarium om Killar och heder 6 oktober.

Mer kunskap och stöd att ta del av och använda!

Den myndighetsgemensamma vägledningen vid hedersrelaterad brottslighet ger konkret stöd i hur olika professioner kan agera och samverka, när barn och vuxna riskerar att bli eller har blivit bortförda utomlands i syfte att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis och hälso- och sjukvård.

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats finns samlad information om bortförda barn. Här hittar du bland annat en Att tänka på-lista.

En delredovisning från Jämställdhetsmyndigheten av uppdraget att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse. Resultaten i delrapporten är inte generaliserbara till landets samtliga kommuner och är inte en kartläggning av omfattning. I denna slutrapport slutredovisar Jämställdhetsmyndigheten uppdraget.

En kartläggning av bortförda personer i en hederskontext under 2022 genomförd av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) vid Länsstyrelsen Östergötland. Här undersöks hur socialtjänst och utbildningsförvaltningar arbetar med att förebygga, förhindra och hantera bortföranden.

Här kan du läsa rapporten Det är mitt liv – om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner.

Här finns en informationsfilm för yrkesverksammaom lagstiftningen mot tvångsäktenskap, och en motsvarande video för barn och unga.

Länsstyrelsen Halland driver kampanjen ”Tillsammans säger vi stopp – och ger hopp” i syfte att uppmärksamma att sommarlovet är en tid då barn och unga riskerar att utsättas för barnäktenskap, tvångsäktenskap och annat hedersrelaterat våld och förtryck under utlandsresor.

Rapporten Heder och samhället - det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar är resultatet av en omfattande studie av det hedersrelaterade våldets uttryck, former och mekanismer. Studien bygger på kvalitativa och kvantitativa delstudier och har gjorts på uppdrag av Stockholms, Göteborgs och Malmö stad 2017–2018.

Socialstyrelsen publicerade 2019 en vägledning för socialtjänsten som syftar att ge kunskap om barnäktenskap, öka medvetenheten om risker med och konsekvenser av barnäktenskap samt ge praktiskt stöd i handläggningen av barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta.

SVT publicerade i augusti 2023 en granskning om unga som blir bortförda från Sverige för att gifta bort.

RFSU har tagit fram material på 16 olika språk. En av filmerna med tillhörande samtalsunderlag handlar om hedersrelaterat förtyck och våld.

Här hittar du RFSU:s broschyr på lättare svenska som kan användas både av personer i hederskontext och av yrkesverksamma.

RFSU har också tagit fram en vårdkarta med information på 16 olika språk om vart man kan vända sig om man är utsatt för till exempel hedersrelaterat förtryck och våld.

Stöd från MUCF

För att stödja personal inom den öppna fritidsverksamheten i att motverka och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck har MUCF tagit fram ett workshopsmaterial. I materialet finns information, konkreta tips och diskussionsövningar.

Med utgångspunkt i Youmo.se har MUCF tagit fram utbildningspaketet Rätt att veta!. Utbildningspaketet vänder sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga. Rätt att veta! är tänkt att vara ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Ta del av utbildningspaketet Rätt att veta! på mucf.se/rattattveta.