Hoppa till huvudinnehåll
 

Civilsamhällespolitik

Målet med den svenska civilsamhällespolitiken är att villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras. Det ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.  

Våra uppdrag kommer från regeringen och det är också till dem som vi återrapporterar hur vårt arbete har gått. Under perioden 2022-2024 kommer vi särskilt arbeta för:

  • ökad kunskap hos offentliga aktörer om civilsamhällets förutsättningar, roll och mervärde
  • ökad enhetlighet, samordning och transparens i bidragsgivning hos offentliga aktörer
  • att samverkansprocesser hos offentliga aktörer blir bättre så att civila samhället kan bli mer delaktiga 
Tre unga personer skrattar och ser ut att må bra! Fotograf: Pixabay

Våra bidrag

MUCF fördelar statsbidrag till organisationer och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället på uppdrag av regeringen. 

Vilka är civilsamhället?

Definitionen av civila samhället är "en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen". (Prop. 2009/10:55)

De sex principerna

Det finns sex grundläggande principer som är vägledande för relationen mellan det offentliga och det civila samhället. Dessa är Självständighet och oberoende, Dialog, Kvalitet, Långsiktighet, Öppenhet och insyn samt Mångfald.Läs mer om principerna här. 

Civilsamhället och offentlig sektor i samverkan

Få aktörer kommer långt på egen hand utan att samarbeta med andra. Det finns många bra sätt att föra dialog och samverka. MUCF har bland annat tagit fram en Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället. Läs mer om samverkan här. 

Kunskapsstöd till det civila samhället

Är du engagerad i en förening eller vill starta en ny organisation? Här kan du bland annat lära dig mer om föreningsteknik samt vilka lagar och regler som påverkar civilsamhället.

Kriget i Ukraina

Här samlar vi information om offentliga sektorns och civilsamhällets olika roller i krisen och hur de samverkar med varandra. Här samlar vi också rapporter och modeller som inspiration och lärdom av tidigare erfarenheter kring samverkan.

Hot och hat mot det civila samhället

Det civila samhället har en viktig roll som röstbärare och opinionsbildare. Det finns dock undersökningar som visar att hot och hat mot det civila samhället ökar. MUCF har därför fått regeringens uppdrag att kartlägga omfattningen och konsekvenser av trakasserier, hot och våld som riktas mot det civila samhällets organisationer.

Bidrag – ett verktyg för demokrati

MUCF fördelar olika slags bidrag för att stödja organisering, initiativ och verksamhet i civilsamhället. Du hittar både statsbidrag och EU-bidrag som går att söka på https://www.mucf.se/bidrag.

Aktuellt

MUCF åker till Almedalen

Den 28-30 juni åker MUCF till Almedalen för att lyfta fram och sprida vår kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi kommer att vara på Donnerska huset, Donners plats i Visby och anordna sju seminarier med fokus på unga och civilsamhället.

Den 2 januari öppnar ansökningsperioden för projektbidragen

- Stödja ungas organisering
- Mötesplatser för unga hbtqi-personer
- Motverka rasism och intolerans
- Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Coronabidragen har räddat liv

En ny rapport från MUCF visar att människor i socialt utsatta situationer drabbades extra hårt under pandemin. Statsbidraget till civilsamhället var helt avgörande för arbetet med att stötta hemlösa, arbetslösa och migranter när samhällets skyddsnät inte räckte till.

Hjälp oss att göra Samverkansmodellen ännu bättre – svara på vår enkät

Har du använt MUCF:s Samverkansmodell i ditt arbete eller i något projekt som du har arbetat med? Vi är intresserade av att veta mer om och hur Samverkansmodellen för offentliga aktörer och civilsamhället används och hur vi kan utveckla modellen ännu mer.

Kompetensutveckling

Utbildningen Civila samhället i samhället är för tjänstepersoner inom offentlig eller ideell sektor som vill ha fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i det dagliga arbetet.