Hoppa till huvudinnehåll
 

Civilsamhällespolitik

Målet med den svenska civilsamhällespolitiken är att villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras. Det ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.  

Våra uppdrag kommer från regeringen och det är också till dem som vi återrapporterar hur vårt arbete har gått. Under perioden 2022-2024 kommer vi särskilt arbeta för:

  • ökad kunskap hos offentliga aktörer om civilsamhällets förutsättningar, roll och mervärde
  • ökad enhetlighet, samordning och transparens i bidragsgivning hos offentliga aktörer
  • att samverkansprocesser hos offentliga aktörer blir bättre så att civila samhället kan bli mer delaktiga 
Tre unga personer skrattar och ser ut att må bra! Fotograf: Pixabay

Bidrag - ett verktyg för demokrati

MUCF fördelar olika slags bidrag för att stödja organisering, initiativ och verksamhet i civilsamhället. Både statsbidrag och EU-bidrag. 

Vilka är civilsamhället?

Definitionen av civila samhället är "en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen". (Prop. 2009/10:55)

De sex principerna

Det finns sex grundläggande principer som är vägledande för relationen mellan det offentliga och det civila samhället. Dessa är Självständighet och oberoende, Dialog, Kvalitet, Långsiktighet, Öppenhet och insyn samt Mångfald.Läs mer om principerna här. 

Civilsamhället och offentlig sektor i samverkan

Få aktörer kommer långt på egen hand utan att samarbeta med andra. Det finns många bra sätt att föra dialog och samverka. MUCF har bland annat tagit fram en Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället. Läs mer om samverkan här. 

Kunskapsstöd till det civila samhället

Är du engagerad i en förening eller vill starta en ny organisation? Här kan du bland annat lära dig mer om föreningsteknik samt vilka lagar och regler som påverkar civilsamhället.

Civilsamhällets digitalisering

MUCF har i uppdrag av regeringen att öka kunskaper om digitaliseringens påverkan på civilsamhällets förutsättningar att verka. Här har vi samlat vad MUCF och andra aktörer gör inom området.

Hot och hat mot det civila samhället

Det civila samhället har en viktig roll som röstbärare och opinionsbildare. Det finns dock undersökningar som visar att hot och hat mot det civila samhället ökar. På regeringens uppdrag har MUCF tagit fram en kartläggning av omfattningen och konsekvenser av trakasserier, hot och våld som riktas mot det civila samhällets organisationer. Med denna som bas arbetar MUCF vidare med frågan utifrån flera olika strategier.

Aktuellt

Den 22 april öppnar ansökan om bidrag för volontärsamordning

Syftet är att stödja volontärsamordning och därigenom öka möjligheterna för personer att engagera sig i ideell verksamhet.

MUCF vill bidra till samverkan mellan bibliotek och civilsamhälle

MUCF har tillsammans med Digiteket tagit fram en webbutbildning för att öka kompetensen om samverkan mellan bibliotek och civilsamhället. Kursen ska bidra till fördjupning av hur samverkan kan leda till konkret genomförande och resultat där alla gynnas.

Den 1 februari öppnar ansökan om ett organisationsbidrag

Bidraget ska stödja organisationer som behöver förstärka sin verksamhet riktad till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer med anledning av den ekonomiska situationen i Sverige.

Outnyttjad potential i samverkan med civilsamhället - Hur blir vi bättre på samverkan?

Inom politiken för det civila samhället är samverkan central. Rapporten Samverkan mellan civilsamhället och Sveriges regioner – det finns outnyttjad potential visar att det finns en potential att utveckla samverkan mellan civilsamhället och Sveriges regioner som båda parter skulle tjäna. MUCF:s erbjuder både kunskap om och verktyg för samverkan, som till exempel vår samverkansmodell.

Kompetensutveckling

Utbildningen Civila samhället i samhället är för tjänstepersoner inom offentlig eller ideell sektor som vill ha fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i det dagliga arbetet.