Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny programperiod för EU-programmen

Nyhet -

2021 inleds en ny, sjuårig programperiod för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Den nya programperioden väntas erbjuda fler och mer flexibla möjligheter för verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt.  

På den här sidan kan du läsa mer om nya möjligheter och förändringar som väntas i och med den nya programperioden. 

Vid årsskiftet avslutas befintlig programperiod (2014–2020) för EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Från och med 2021 inleds den nya, sjuåriga programperioden som varar till slutet av 2027.  

EU-kommissionen har tagit fram ett programförslag som förväntas godkännas under hösten 2020. Förslaget innebär att stora delar av programmens utformning och innehåll kommer att vara desamma, men erbjuda fler och mer flexibla möjligheter för verksamheter att engagera sig internationellt. 

Inkludering, hållbarhet och digitalisering är ledord som betonas i förslaget till ny programperiod.  

Inkludering 

Det nya förslaget lägger fortsatt stor vikt vid att alla unga ska få möjlighet att delta i programmen oavsett förutsättningar. Det ska därför bli enklare för nya aktörer och små organisationer att delta i programmen. 

Hållbar internationalisering 

Målet för den nya programperioden är att öka den hållbara internationaliseringen. En metod är till exempel att minska koldioxidavtrycken för utlandsresor genom att prioritera miljövänliga sätt att resa och genom att kompensera flygutsläpp. Genomförandet av miljö- och klimatprojekt är också något som lyfts fram i förslaget. 

Digitalisering

Den nya programperioden utnyttjar möjligheterna som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet. Vid sidan av den fysiska rörligheten, introduceras även det virtuella lärandet som ett komplement till utlandsresorna. 

Agenda 2030

Programmen ska bidra till Agenda 2030 och då särskilt mål fyra; att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Nyheter och förändringar inom programmen

För Erasmus+ är förändringarna fler än för Europeiska Solidaritetskåren. Nedan redogör vi kortfattat och i stora drag för vad som gäller för den nya programperioden. 

Erasmus+

Det nya programmet omfattar även fortsättningsvis alla utbildningssektorer, ungdomsområdet och idrottssektorn. Strukturen förblir densamma med en indelning i programområdena (Key Actions) Mobilitet, Strategiska partnerskap och Stöd för policyförändring. 

Det nya programförslaget innebär däremot att man har gjort vissa justeringar i programområdena och dess projektformer:

  • Key Action 1, KA1: Ungdomsutbyten (Mobility projects for young people ”Youth exchanges) och Kompetensutveckling för personer som arbetar med unga (Mobility projects for youth workers) ligger kvar inom programområdet. Ny projektform är Youth Participation activities. Inom den här projektformen ska projekten drivas av unga själva. 
  • Key Action 2, KA2: Partnerships for Cooperation, innefattar projektformerna Cooperation Partnerships (ersätter Innovationsprojekt) och Small Scale Partnerships (ersätter Erfarenhetsutbyten).    
  • Key Action 3, KA3: MUCF kommer inte att ha några medel att fördela inom det här programområdet. Projektformen Ungdomsdialog som idag är ingår i KA3 kommer att ingå/gå upp i Youth Participation activities (KA1).  

Mer detaljerad information om programdelarna, dess olika projektformer samt svenska benämningar kommer under hösten.

Andra, större nyheter och förändringar som föreslås i och med nya programmet och som gäller för ungdomsområdet: 

  • Inom programområdet Mobilitet (KA1) kan organisationer, från och med hösten 2020, ansöka om Erasmus+-ackreditering. Det möjliggör ett mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i programmet. 
  • Man vill göra det enklare för små organisationer att ta del av programmets möjligheter. Till exempel kommer projekt som vänder sig till unga med begränsade möjligheter kräva minst 10 deltagare, till skillnad från idag då det krävs minst 16 deltagare.  
  • Enligt förslaget kommer DiscoverEU-initiativet som ger 18-åringar möjlighet att resa i Europa för att bekanta sig med andra europeiska länder och kulturer att lyftas in i Erasmus+.

Europeiska Solidaritetskåren

Eftersom Europeiska Solidaritetskåren är ett relativt nytt program (2018) föreslår EU-kommissionen att stora delar av programmets befintliga innehåll behålls. 

Den stora förändringen inom programmet gäller framför allt för dem som idag har en EVS-ackreditering eller en Quality Label för att genomföra volontärprojekt eller projekt för praktikplatser och jobb. Med den nya programperioden kommer dessa organisationer att behöva ansöka om en ny Quality Label. Berörda organisationer har fått ett separat utskick om detta och mer information kommer under hösten.  

Andra förändringar som görs inför den nya programperioden innefattar justeringar i ansökningsförfarandet och handläggningen av ansökningar. Mer detaljerad information om dessa delar kommer under hösten. 

Mer information

Mer information om den nya programperioden och vad den innebär för Erasmus+ (ungdomssektorn) och Europeiska Solidaritetskåren kommer allteftersom under hösten.

Information om vad den nya programperioden innebär för utbildningssektorn finns att läsa på Universitets- och högskolerådets webbplats. 

Universitets- och högskolerådet (utbyten.se)

Information och Erasmus+ Idrottssektorn finns att läsa på Riksidrottsförbundets webbplats. 

Svenska Idrottsförbundet