Studier om civila samhället

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.

silhuetter av människor

Ansökan

Sista ansökningsdag har gått ut.

Ni kan söka bidraget

Disputerade forskare vid högskola, universitet eller annan akademisk forskningsmiljö. Forskaren ska vara projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet.

Samverkan och medfinansiering

Vi välkomnar samverkan och medfinansiering med offentliga myndigheter och/eller organisationer i civilsamhället. Ni ska även delta i seminarier för erfarenhetsutbyte och spridning av resultat.

Det här kan bidraget gå till

Syftet med detta bidrag är att genom forskningsprojekt öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. Projekten ska inriktas mot områden där olika behov har identifierats. Exempel på sådana områden är:

  • Samverkan mellan det civila samhällets aktörer och den offentliga sektorn ‒ till exempel vilka möjligheter som finns samt hur de juridiska och organisatoriska förutsättningarna för dessa ser ut och hur sektorerna kan mötas.
  • Människors organisering ‒ till exempel former och syften för organisering samt hur den offentliga sektorn och andra aktörer förhåller sig till traditionella och nya former.
  • Människors engagemang ‒ till exempel möjligheter och hinder för dem som står utanför det civila samhället och hur mångfald uppnås i ideella organisationer.
  • Nyanländas etablering i samhället ‒ till exempel civilsamhällets arbete för att underlätta nyanländas etablering i samhället och hur det sker i relation till det övriga samhället.

Resultat från studier om det civila samhället

Bidragets storlek

Så här länge kan projektet pågå

Projektet kan pågå i ett eller två år.

Bedömning av ansökan

Myndigheten kommer att utse en vetenskaplig beredningsgrupp som bedömer alla ansökningar utifrån deras vetenskapliga kvalitet. Fyra personer kommer att ingå i beredningsgruppen.

Vid jävsituationer och vid behov av särskild sakkunskap inom ett område anlitar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor externa forskare som granskare. En utförlig beskrivning av det vetenskapliga beredningsarbetet finns i myndighetens beredningshandbok.