Studier om civila samhället

Myndigheten fördelar bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.

silhuetter av människor

Ansökan

Myndigheten fördelar för ansökningarna drygt 3 miljoner kronor. Ansökan öppnar under våren 2021. Ansökan sker via myndighetens ansökningssystem. Mer information kommer snart.

Ni kan söka bidraget

Disputerade forskare vid högskola, universitet eller annan akademisk forskningsmiljö. Forskaren ska vara projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet.

Samverkan och medfinansiering

Vi välkomnar samverkan och medfinansiering med offentliga myndigheter och/eller organisationer i civilsamhället. Ni ska även delta i seminarier för erfarenhetsutbyte och spridning av resultat.

Det här kan bidraget gå till

Syftet med detta bidrag är att genom forskningsprojekt öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. Projekten ska inriktas mot områden där olika behov har identifierats.

Resultat från studier om det civila samhället

Bidragets storlek

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många projekt som beviljas till bidraget.

Så här länge kan projektet pågå

Projektet kan pågå i ett eller två år.

Bedömning av ansökan

Myndigheten kommer att utse en vetenskaplig beredningsgrupp som bedömer alla ansökningar utifrån deras vetenskapliga kvalitet. Fyra personer kommer att ingå i beredningsgruppen.

Vid jävsituationer och vid behov av särskild sakkunskap inom ett område anlitar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor externa forskare som granskare. En utförlig beskrivning av det vetenskapliga beredningsarbetet finns i myndighetens beredningshandbok.