Unga hbtq-personers hälsa

Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår därför sämre. Till exempel har var femte ung homo- och bisexuell person angett att de utsatts för fysiskt våld av en närstående.

Hur mår unga hbtq-personer?

Film om unga hbtq-personers hälsa

Hbtq-ungdomar är mer utsatta för våld och mår sämre än andra unga. I vår film berättar ungdomar om kränkningar och hatbrott i skolan och om att förlora tryggheten i den egna familjen då de kommit ut. Berättelserna är hämtade från intervjuer som gjordes i samband med vår studie Om unga hbtq-personer - Fritid.

Se den korta versionen på Vimeos webbplats (öppnas i nytt fönster)
Se den långa versionen på Vimeos webbplats (öppnas i nytt fönster)
A film about swedish LGBT youth (open in new window)

Dyster hälsosituation

Hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner ser dyster ut. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Unga hbtq-personers hälsa i siffror:

  • En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig.
  • Var femte, 19 procent, av 16–25-åringarna i gruppen homosexuella och bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen. Det är en dubbelt så stor andel som bland unga heterosexuella.
  • Bland de unga homosexuella och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av männen som har blivit bemötta på ett kränkande sätt. Många unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen på grund av att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen.

Källa: Hon, hen, han

Hen = Könsneutralt personligt pronomen istället för hon eller han.

Öppna skolan

En stor del av vuxenblivandet sker i skolan genom kontakt med personal och andra unga. Grundskolan är obligatorisk och samlar alla unga till och med årskurs 9. Det är därför särskilt viktigt att skolan är en trygg plats. Det är avgörande att all skolpersonal kan arbeta med frågor som rör könsidentitet och sexuell läggning.

Öppna skolan! vänder sig till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.

Öppna skolan

Utbildning om hbtq-frågor

Under 2015 anordnar vi ett antal halvdagsutbildningar för skolpersonal på olika orter i Sverige där vi presenterar Öppna skolan!

Utbildningarna arrangeras i samarbete med RFSL Ungdom i kommuner som redan har anmält sitt intresse till oss.
 
Vi har också en heldagskonferens i Stockholm den 2 december och en halvdagsutbildning i Malmö den 8 december. De vänder sig till skolpersonal och personer som arbetar med skolfrågor på strategisk nivå i kommuner, på regional eller statlig nivå samt inom ideell sektor. Till de här tillfällena går det bra att anmäla sig. 
 
Tidigare har vi utbildat personer som arbetar med fritidsverksamhet i att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbtq-personer.

Strategisk myndighet för unga HBT-personer

Vårt uppdrag är att vara en strategisk myndighet för unga hbt-personer i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.