Webb-seminarium om Europa för medborgarna

Webb-seminarium om att söka och driva ett projekt inom Europa för medborgarna.

Webb-seminarium om Europa för medborgarna

Sändning från webbseminarium om Europa för medborgarna 2017-02-08

Den 1 mars är det deadline för att söka bidrag inom EU-programmet Europa för medborgarna, med delprogrammen Europeisk hågkomst, vänortssamarbete, nätverk av städer och projekt för det civila samhället.

Programmet syftar till att främja medborgares engagemang och delaktighet i demokratin lokalt och på europeisk nivå. Det handlar bland annat om:

  • att förstå och lära av den mångfald som finns inom EU
  • att involvera fler i samtalet om Europas framtid
  • att dra lärdom av historiska erfarenheter av demokratiska utmaningar i Europa.

Webb-seminariet handlade om möjligheterna med programmet och förutsättningar för att söka de olika bidragen.

Chatt i samband med webbseminariet

Lotta Rössner: Välkomna!
Lotta Rössner, MUCF: På EU-kommissionen är det DG European Commission, Directorate-General for Migration and Home Affairs som är ansvarig för programmet

Lotta Rössner, MUCF: Prioriteringarna är alltså fleråriga och gäller för resten av programtiden.

Lotta Rössner, MUCF: Information om prioriteringar och annat om Europa för medborgarna

Lotta Rössner, MUCF: Organisationsbidrag kommer att ha en ny utlysning i slutet av året

Lotta Rössner, MUCF: Vi kommer att ha webb-seminariet och powerpoint-presentationen på vår webplats efter sändningen

Lotta Rössner, MUCF: Minneshögtider för viktiga historiska vändpunkter i Europas nutidshistoria. År 2017 uppmärksammas: 1917 De sociala och politiska revolutionerna, imperiernas fall och deras inverkan på Europas politik och historia. 1957 Romfördraget och början på Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Lotta Rössner, MUCF: Viktigt att belysa och få med olika perspektiv på olika frågor - att lyfta och synliggöra i ansökningar

Lotta Rössner, MUCF: Notera dock att Europa för Medborgarna har en mycket bredare målgrupp än unga

Rebecca: Vad gäller Vänortssamarbete är ett kriterium att minst 25 personer ska delta från samarbetsländerna. Det är alltså ett krav för att kunna få medel? Det går inte att söka för färre deltagare och därmed erhålla mindre medel ?

Lotta Rössner, MUCF: Det finns flera projektexempel på de olika typerna av projekt som blivit beviljade på vår webbplats.

Lotta Rössner, MUCF: Rebecka- hela budgeten är baserad på schablonbelopp och då är det antalet deltagare som är "bas-kriteriet", så ja det är ett krav för att kunna få medel.

Lotta Rössner, MUCF: Om det blir färre personer i slutrapporten så krävs hela bidraget tillbaka

Rebecca:Okej. Tack för svar Lotta!

Juliane: Nätverk av städer: Kan en LAG Local action Group i Italien (Leader - Lokalt ledd utveckling) vara partner i ett projekt? Med tanke på dubbelfinansiering EU-stöd?

Ulrika: Initativet Nätverk av städer - kan det vara helt nya samarbetspartners eller måste det vara befintliga kontakter/vänorter?

Lotta Rössner, MUCF: Ulrika - det kan vara nya samarbetspartners - det är inte låst till vänortssamarbeten utan utifrån hur projektet har definierat vad som är viktigt utifrån det som ska samarbetas kring.

Lotta Rössner, MUCF: Juliane - jag kollar upp din fråga och återkommer om det

Juliane: OK Lotta! Tack

Ulrika: Tack för svar Lotta.

Siri: Hängde inte med, behövs medfinansiering inte?

Lotta Rössner, MUCF: Som Omar sa så finns det inga krav på medfinansiering. men det brukar behövas. Tanken är inte att bidraget ska täcka alla utgifter, men det ska vara en god hjälp på vägen.

Siri: Ok, tack.

Lotta Rössner, MUCF: Programguiden är jättelätt att ta till sig, rekommenderas starkt, endast 31 sidor! Här beskriver man hur bedömningen görs, och vilka grunder - utifrån kriterierna som Omar presenterat.

Lotta Rössner, MUCF: Ofta har man ju en idé som är bra, men att det är en utmaning att förklara den och förankra den för andra.

Lotta Rössner, MUCF: På webben hittar du även den senaste versonen av programguiden, som är något uppdaterad för 2017.

Lotta Rössner, MUCF: Senast kl 12:00 på ansökningsdagen måste ansökan vara inskickad elektroniskt, annars avslås den direkt utan att bedömas.

Lotta Rössner, MUCF: Varje ansökningstillfälle har ett tidigast startdatum för respektive projekt. Till exempel vid deadline 1 mars så kan Europeisk hågkomst starta mellan 1/8-31/1 året därpå. Eller Town-twinning (vänortssamarbete) kan starta mellan 1/7 och 31/3 (allt står i programguiden på sidan 8) På vår webbplats finns en teknisk handledning i hur man skapar, konkret fyller i ansökan (i en e-form) och skickar in den till EACEA .

Helena: Vi är 4-5 kommuner i Sverige som planerar att ansöka om ett gemensamt projekt inom Nätverk av städer med partners från 4-5 länder i Europa. En av våra kommuner kommer att vara projektägare. Hur gör vi praktiskt för att projektet även ska innefatta de övriga svenska kommunerna?

Siri: Hela Sverige Ska Leva nämndes, vet ni vad som gäller demokratiskt för att att bi medlem i HSSL? Jag är engagerad i en organisation i Norrbotten som arbetat i många år för förbättrad miljö och ökade arbetsmöjligheter. Den organisationen nekades medlemskap för att styrelsen i HSSL Norrbotten tycker att vi arbetar för "smalt". Vore intressant att veta.

Lotta Rössner, MUCF: Siri -Du får kolla upp med HSSL hur deras kriterier ser ut , det har vi inte ngon uppfattning om.

Ulrika: Vi deltar i ett Europa för medborgarna projekt - nätverk av städer, med Norrköpings kommun som projektägare

Lotta Rössner, MUCF: För hela programperioden på 7 år är det avsatt 187 718 000 euro till projekt i hela Europa. En ungefärlig fördelning mellan områdena är

Strand 1 -European remembrance/Europeisk hågkomst: cirka 20%

Strand 2 - Democratic engagement and civic participation/demokratisk delaktighet och engagemang: cirka 60%

Horizontal Action – Valorisation/spridning av resultat: cirka 10% (detta kan man inte söka)

Ulrika: Finns det möjlighet att söka partners via EACEA på något sätt?