Viktigt förankra ungdomspolitiken i ledningen

Skövde kommun har tagit krafttag i sitt ungdomspolitiska arbete och har jobbat strategiskt med ungdomspolitik i cirka tre år. Arbetet är väl förankrat bland politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och bland förvaltningscheferna i ledningsgruppen.

Bild på kommundirektör Tomas Fellbrandt och ungdomsstrateg Christina Nettelbladh Malm

– För att lyckas är det viktigt att politikerna är tydliga med att vi ska prioritera ungdomsarbetet, säger kommundirektör Tomas Fellbrandt. Då kan jag vara tydlig i min dialog med övriga chefer.

Och i Skövde har politikerna i kommunfullmäktige fattat beslut om ett ungdomspolitiskt program. Det har gett resultat. En ungdomsstrateg arbetar på heltid och är direkt underställd kommundirektören, ett Ungdomens hus har nyligen invigts, dialog med Ungdomsforum sker kontinuerligt och chefer och personal deltar i att uppfylla målen för kommunens ungdomspolitik.

Tomas Fellbrandt anser att ungdomsstrategen är en nyckel till framgång. Stategen ska vara centralt placerad – i Skövdes fall under kommunstyrelsen – och fungera som en spindel i nätet – samla in och föra ut information i kommunens organisation och rapportera till kommundirektören och till förvaltningscheferna.

– Alla förvaltningschefer insåg att det krävdes en gemensam resurs för att utveckla ungdomsperspektivet och de finansierade därför gemensamt en tjänst som ungdomsstrateg. Den insikten hos cheferna var mycket viktig för att förankra strategens arbete, berättar Tomas Fellbrandt.

I Skövde sker ungdomsarbetet genom organisationen Ung i Skövde. Den består av fyra olika undergrupper – en med politiker, en med förvaltningschefer, en arbetsgrupp med personalrepresentanter från kommunens olika verksamheter och en med ungdomar i gruppen Ungdomsforum. Ungdomsstrategen är med i alla grupper.

– Genom Ung i Skövde ska frågorna förankras och föras vidare till rätt bord. Jag analyserar och sammanställer det som kommer fram i de olika grupperna och gör sedan ett underlag till politikerna så att de kan ta de bästa besluten, berättar ungdomsstrategen Christina Nettelbladh Malm.

Allas ansvar att föra arbetet vidare

Alla deltagare i de olika grupperna ansvarar för att föra arbetet vidare i kommunen: politikerna för att föra in ungdomsperspektivet i relevanta frågor i sina nämnder, cheferna för att förverkliga målen i det ungdomspolitiska programmet i sina förvaltningar, personalen för att förverkliga uppställda mål och handlingsplaner i sin verksamhet och Ungdomsforum fungerar som en referensgrupp till övriga grupper och har som syfte att öka ungdomsinflytandet i kommunen.

– Det svåra är att få alla att ta sitt ansvar att föra frågorna vidare. Det är viktigt att komma ihåg att ungdomsarbetet aldrig enbart är ungdomsstrategens fråga utan att det är allas fråga, säger Christina Nettelbladh Malm.

– Det ungdomspolitiska arbetet måste få hög status. Jag kan initiera och driva på arbetet men det räcker inte för en kommun att anställa en ungdomsstrateg och tro att allt löser sig, fortsätter hon.

I och med att grupperna består av politiker och chefer från olika nämnder och förvaltningar är arbetet sektorsövergripande.

– Det är viktigt att arbeta sektorsövergripande för ungdomspolitik handlar om de flesta politikområden. Det svåra är att kunna se utanför det egna stupröret och se på frågan i stort och för frågans bästa, säger Christina Nettelbladh Malm.

Förankra i styrdokument och vision

Det ungdomspolitiska arbetet behöver också vara förankrat i kommunens vision och i andra styrdokument anser Tomas Fellbrandt. Eftersom han själv pratar om kommunens vision, mål och andra styrdokument på möten med kommunens chefer är det viktigt att ungdomsperspektivet finns med i dessa.

– Skövde kommun har en vision om att vara en attraktiv kommun som växer och om vi ska lyckas är unga en jätteviktig grupp – vi vill att de ska stanna kvar och utvecklas här, förklarar Tomas Fellbrandt.

– Ungdomspolitik handlar om ungas rätt till välfärd och inflytande och rör allt ifrån samhällsplanering till frågor om arbete, bostad, fritid och skola, poängterar Christina Nettelbladh Malm. Det är ett medvetet och långsiktigt arbete som måste bygga på kunskap om alla ungdomar. Vi har ett genus- och mångfaldsperspektiv med oss.

Hon berättar att Skövde dessutom har gjort Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät Lupp tidigare och att man har beslutat att göra den en gång varje mandatperiod. De gör även en lokal undersökning av gymnasieelevers psykiska hälsa samt deltar i CAN:s undersökningar om skolelevers drogvanor.
Kommunens strategiska arbete har gjort att ungdomsperspektivet nu är en mer naturlig del på dagordningen.

– När vi jobbade med kommunens bostadsstrategiska program fanns ungdomsperspektivet med som en självklar del, berättar Tomas Fellbrandt. Det hade det inte gjort för tre år sedan.

Text: Anette Persson
Artikeln är skriven 2013