Verktyg för samverkan

Det finns många olika relationer och samverkansformer mellan det civila samhället och offentliga aktörer. Civilsamhället bjuds till exempel in till samråd och dialog och överenskommelser skapas för att fungera som utgångspunkt för en god samverkan mellan det offentliga och civilsamhället.

Sex centrala principer

Det finns sex grundläggande principer som är vägledande för hur det offentliga och det civila samhället relaterar till varandra. I politiken för det civila samhället är principerna centrala men de kan också fylla en praktisk funktion i olika samverkanssituationer för att utveckla verksamheten på ett sätt som tar fasta på civilsamhällets behov. Principerna är framtagna tillsammans med det civila samhällets organisationer i samband med att den nationella överenskommelsen på det sociala området utarbetades.

  • Självständighet och oberoende. Det civila samhällets organisationer formulerar självständigt sina uppdrag utifrån sin egen värdegrund. De ska kunna vara röstbärare utan att riskera samverkan med eller stöd från offentliga aktörer. Obefogad kontroll från myndigheter ska inte förekomma.
  • Dialog. Det ska vara möjligt för det civila samhällets organisationer att i dialog med offentliga aktörer hävda sina intressen och bidra med synpunkter och därmed förbättra beslutsunderlagen. Dialogen bör vara ömsesidig, öppen, återkommande och inkluderande.
  • Kvalitet. All offentlig verksamhet, oavsett vem som utför den, ska vara av god kvalitet och gå att följa upp. Samtidigt bör det civila samhällets särskilda förutsättningar och specifika syften beaktas. Idéburen verksamhet kan i sig ha ett särskilt värde.
  • Långsiktighet. Det civila samhället ska ha goda, stabila och långsiktiga förutsättningar för sin existens och utveckling när det gäller bidragssystem, rättsliga villkor och övriga förutsättningar.
  • Öppenhet och insyn. Principen är en utgångspunkt för att det civila samhället och det offentliga ska kunna samverka på ett öppet och förtroendefullt sätt. I synnerhet är det angeläget att värna myndigheternas öppenhet och det civila samhällets insyn i beslutsprocesser. Men verksamhet inom det civila samhället med offentliga medel bör också redovisas öppet för att ge myndigheterna tillräcklig insyn.
  • Mångfald. Regelverk bör ge goda förutsättningar för olika organisationsformer, olika typer av utförare inom välfärden samt olika former av relationer och samverkan mellan det offentliga och civilsamhället. Civilsamhället bör dessutom avspegla och omfatta människor från olika delar av befolkningen.

Principerna fastslås i propositionen En politik för det civila samhället, regeringen.se

Koden – ett verktyg för civilsamhällets inflytande

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser kan användas som ett verktyg för alla som vill förbättra sitt samverkansarbete. Koden kan hjälpa civilsamhället och offentliga aktörer att skapa samsyn kring samverkan. Den riktar sig både till beslutsfattare och idéburna organisationer och kan användas på alla nivåer; lokal, regional och nationell nivå.

www.mucf.se/koden-ett-verktyg-inflytande

Exempel på nyttan med Koden

  • Ger en gemensam utgångspunkt för samverkan
  • Synliggör omfattningen och ömsesidigheten i samverkan
  • Ger verktyg för strategisk planering av samverkan
  • Ger verktyg för utvärdering av samverkan

Samla kraft

Med utgångspunkt i Koden finns metodmaterial för samverkan. Vägledningarna riktar sig framförallt till kommuner och det civila samhället på lokal nivå men kan vara en inspiration även för andra aktörer. Samla Kraft är en vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring mottagande av asylsökande och nyanländas etablering:

www.mucf.se/publikationer/samla-kraft

Nationella strukturer och modeller för samverkan - NOD

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) är en stödstruktur för samverkan. Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och det civila samhällets organisationer på nationell nivå och att erbjuda mötesplatser för att främja dialog.

NOD Sverige

Partsgemensamt forum

Partsgemensamt forum (PGF) är en strukturerad dialog mellan regeringen och civilsamhällets organisationer. Dialog och ömsesidig förståelse är det grundläggande syftet och avsikten är att dialogen ska bidra till att förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer. Civilsamhällets organisationer och regeringen bidrar ömsesidigt med underlag till dialogen.

PGF, nodsverige.se

Sakråd

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet för att ta tillvara civilsamhällets unika kunskap och perspektiv i olika sakfrågor. Det är en arbetsmetod för att tydliggöra vilka civilsamhällesaktörer som bjuds in, vilka frågor som tas upp, hur frågorna processas och på vilket sätt synpunkterna från civilsamhällets tas omhand.

Om sakråd på regeringen.se

Kartläggning över samverkan

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en kartläggning av vilken samverkan som kommuner, landsting och regioner har med civilsamhällets organisationer. Undersökningen utgår från det offentligas perspektiv. Kartläggningen visar på en mångfald av samverkansrelationer och att inom flera områden finns det en önskan från kommuner och regioner om att stärka kontaktytorna till civilsamhällets organisationer. 

Kartläggning över samverkan på skr.se

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en modell för samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn.  Syftet med IOP är att möjliggöra problemlösning mellan sektorer och att stötta en idéburen verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. Modellen togs fram år 2010 av paraplyorganisationen Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Ett IOP-avtal bygger på att en eller flera idéburna och offentliga aktörer, på den idéburna aktörens initiativ, gemensamt identifierar en samhällsutmaning där alla parter vill bidra till en lösning. Idén med IOP tar avstamp ifrån att de idéburna organisationerna bidrar med mervärden som inte är möjliga att varken upphandla eller skapa i den offentliga aktörens verksamhet i egen regi.

Knäck koden

Knäck Koden är en vägledning om hur kommuner och civilsamhället kan arbeta tillsammans mot våldbejakande extremism.

www.mucf.se/publikationer/knack-koden

Guide till samverkan över sektorsgränserna

Nätverket Idéburen sektor Skåne har tagit fram en guide för att underlätta samverkan över sektorsgränser. Guiden riktar sig i första hand till idéburna aktörer men kan också användas av offentliga aktörer. Guiden ger vägledning om när det är lämpligt att samverka och i vilken form det kan ske.

natverket.org/nytt-metodmaterial-guide-till-samverkan-over-sektorsgranserna

Ekerös Guide för samverkan med civilsamhället

Exempel från Ekerö kommun. En guide som syftar till att svara på varför, när och hur samverkan mellan civilsamhället och Ekerö kommun kan ske.

Guide för samverkan med civilsamhället. Tillsammans kan vi mer! ekero.se

Ekerös modell för samverkan, ekero.se

Ekerö har också gjort en samverkansfilm: