Verktyg för samverkan

Det finns många olika relationer och samverkansformer mellan det civila samhället och offentliga aktörer. Civilsamhället bjuds till exempel in till samråd och dialog och överenskommelser skapas för att fungera som utgångspunkt för en god samverkan mellan det offentliga och civilsamhället.

Verktyg, metoder och modeller

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället

MUCF har tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocess. Modellen riktar sig till offentlig sektor vid samverkan med civilsamhället men kan även användas av civilsamhällesaktörer.

www.mucf.se/samverkansmodell-offentliga-aktorer-och-civilsamhallet

Det här är en generell modell som kan anpassas efter olika verksamheters behov. Den kan användas på lokal, regional och nationell nivå. Här hittar ni både kunskap och inspiration till samverkan.

Koden – ett verktyg för civilsamhällets inflytande

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser kan användas som ett verktyg för alla som vill förbättra sitt samverkansarbete. Koden kan hjälpa civilsamhället och offentliga aktörer att skapa samsyn kring samverkan. Den riktar sig både till beslutsfattare och idéburna organisationer och kan användas på alla nivåer; lokal, regional och nationell nivå.

www.mucf.se/koden-ett-verktyg-inflytande

Exempel på nyttan med Koden

  • Ger en gemensam utgångspunkt för samverkan
  • Synliggör omfattningen och ömsesidigheten i samverkan
  • Ger verktyg för strategisk planering av samverkan
  • Ger verktyg för utvärdering av samverkan

Metodmaterial för samverkan med utgångspunkt i Koden:

Samla kraft - om integration

Med utgångspunkt i Koden finns metodmaterial för samverkan. Vägledningarna riktar sig framförallt till kommuner och det civila samhället på lokal nivå men kan vara en inspiration även för andra aktörer. Samla Kraft är en vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring mottagande av asylsökande och nyanländas etablering.

Samla kraft - En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända (pdf)

Knäck koden - mot våldsbejakande extremism

Knäck koden! - En vägledning om hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism (pdf) 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en modell för samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn.  Syftet med IOP är att möjliggöra problemlösning mellan sektorer och att stötta en idéburen verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. Modellen togs fram år 2010 av paraplyorganisationen Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Ett IOP-avtal bygger på att en eller flera idéburna och offentliga aktörer, på den idéburna aktörens initiativ, gemensamt identifierar en samhällsutmaning där alla parter vill bidra till en lösning. Idén med IOP tar avstamp ifrån att de idéburna organisationerna bidrar med mervärden som inte är möjliga att varken upphandla eller skapa i den offentliga aktörens verksamhet i egen regi.

Exempel på samverkan i praktiken

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en kartläggning av vilken samverkan som kommuner, landsting och regioner har med civilsamhällets organisationer. Undersökningen utgår från det offentligas perspektiv. Kartläggningen visar på en mångfald av samverkansrelationer och att inom flera områden finns det en önskan från kommuner och regioner om att stärka kontaktytorna till civilsamhällets organisationer. 

Kartläggning över samverkan på skr.se

Nationella strukturer och modeller för samverkan

NOD

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) är en stödstruktur för samverkan. Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och det civila samhällets organisationer på nationell nivå och att erbjuda mötesplatser för att främja dialog.

NOD Sverige

I filmen nedan möter du Eva och Karin som både ser tillbaka på årets samarbete mellan MUCF och NOD och blickar framåt på våra gemensamma aktiviteter under 2020.

Partsgemensamt forum

Partsgemensamt forum (PGF) är en strukturerad dialog mellan regeringen och civilsamhällets organisationer. Dialog och ömsesidig förståelse är det grundläggande syftet och avsikten är att dialogen ska bidra till att förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer. Civilsamhällets organisationer och regeringen bidrar ömsesidigt med underlag till dialogen.

PGF, nodsverige.se

Sakråd

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet för att ta tillvara civilsamhällets unika kunskap och perspektiv i olika sakfrågor. Det är en arbetsmetod för att tydliggöra vilka civilsamhällesaktörer som bjuds in, vilka frågor som tas upp, hur frågorna processas och på vilket sätt synpunkterna från civilsamhällets tas omhand.

Om sakråd på regeringen.se