Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.

Glasruta med skotthål

Ansökan

Ansökan görs i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Sista ansökningsdag för 2019 har passerat.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer, stiftelser och kommuner är välkomna att söka. Organisationer ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer. Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Prioriteringar

Det finns en särskild pott med pengar till mindre organisationer i särskilt utsatta områden. Organisationen kan söka ett belopp på max 150 000 kronor till en projektidé. Beloppet får inte användas till löner utan endast till aktiviteter. Högst 50 000 kronor får gå till arvoden till exempelvis ungdomsambassadörer, experter eller föreläsare. Dessa projekt bör pågå i högst 6 månader.

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning av projekttiden finns efter dialog med MUCF.

Verksamhetsbidrag avhopparverksamhet

Verksamhetsbidrag kan sökas av en ideell förening eller stiftelse för verksamhet som avser stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer, om verksamheten har en långsiktig inriktning och kan påvisa positiva resultat samt samverkar med minst en kommun. Verksamhetsbidrag söks också i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem men behöver även kompletteras med svar på de frågor som finns i dokumentet Ansökningsblankett, verksamhetsbidrag avhopparverksamhet under rubriken Dokument. På blanketten finns mer information om ansökan. Kontakta gärna en handläggare om ni har frågor om verksamhetsbidrag.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 13 miljoner kronor inom stödformen under 2019. 

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många som söker bidraget.