Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.

Glasruta med skotthål

Ansökan

Bidraget Värna demokratin mot våldsbejakande extremism går inte längre att söka hos MUCF.

Uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism har överförts till Brottsförebyggande rådet, Brå. Center mot våldsbejakande extremism, Cve, är placerat under Brå och har av regeringen fått i uppdrag att under 2020 fördela 10 000 000 kronor som projekt- och verksamhetsbidrag till ideella föreningar, stiftelser samt kommuner och regioner för att utifrån ett kriminalpolitiskt perspektiv stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Se Förordning (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Mer information om bidraget kommer inom kort på cve.se

Nytt uppdrag att stärka demokratin

Myndigheten har fått ett nytt uppdrag från regeringen att fördela statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin. Du kan läsa mer om detta bidrag på:

Stärka demokratin

Slutrapportering av beviljat bidrag från MUCF

Ni som sedan tidigare har beviljats bidrag från MUCF ska vid projektets slut lämna in en slutrapport till oss. Detta gör ni i MUCF:s ansökningssystem.

Slutrapportera i MUCF:s ansökningssystem