Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.

Glasruta med skotthål

Ansökan

Ansökan görs i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Ansökan är planerad att öppna den 1 januari 2020 och stänga den 18 februari 2020. Observera att ansökningsperioden kan komma att flyttas fram då uppdragets utformning hos MUCF kommer att förändras. För aktuell information, håll er uppdaterade här på vår webbplats.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte är välkomna att söka bidraget. Även kommuner kan söka detta bidrag. Alla organisationer som får bidrag från oss måste ha en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering, se:

Demokratisk verksamhet – så granskar vi

Det här kan bidraget gå till

Syftet med bidraget är att minska antalet aktiva inom våldsbejakande extremistmiljöer. Bidrag lämnas i form av projektbidrag eller verksamhetsbidrag. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Mer information om bidraget finns i Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin, riksdagen.se

Projektbidrag

Projektbidrag får lämnas till projekt som syftar till att främja demokratiska värderingar och förebygga att antidemokratiska beteenden utvecklas, att förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer, eller att stödja individer som avser att lämna sådana miljöer. Projektbidrag får inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Läs mer om ansökningsprocessen på sidan Så handlägger MUCF projektansökningar

Prioriteringar

Det finns en särskild pott med pengar till mindre organisationer i särskilt utsatta områden. Organisationen kan söka ett belopp på max 150 000 kronor till en projektidé. Beloppet får inte användas till löner utan endast till aktiviteter. Högst 50 000 kronor får gå till arvoden till exempelvis ungdomsambassadörer, experter eller föreläsare. Dessa projekt bör pågå i högst 6 månader.

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader.

Verksamhetsbidrag avhopparverksamhet

Verksamhetsbidrag kan sökas av en ideell förening eller stiftelse för verksamhet som avser stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer, om verksamheten har en långsiktig inriktning och kan påvisa positiva resultat samt samverkar med minst en kommun. Verksamhetsbidrag söks också i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem men behöver även kompletteras med svar på de frågor som finns i dokumentet Ansökningsblankett, verksamhetsbidrag avhopparverksamhet under rubriken Dokument. På blanketten finns mer information om ansökan. Kontakta gärna en handläggare om ni har frågor om verksamhetsbidrag.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 13 miljoner kronor inom stödformen under 2019. 

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många som söker bidraget.