Vad är uvas?

Uvas är en förkortning för unga som varken arbetar eller studerar. MUCF:s uvas-statistik tas fram för att öka kunskap om gruppen och ge underlag till de som arbetar för att stötta unga till jobb eller studier. Statistiken är unik i det att den bygger på registerdata över hela befolkningen i åldern 16-29 år. Statistiken är hämtad från olika register hos till exempel Statistiska centralbyrån (SCB) och Försäkringskassan.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit i stort sett konstant sedan mätningarna började år 2007. Totalt rör det sig om cirka 140–170 000 individer. År 2016 var det 7,5 procent av de unga i åldern 16–24 år som varken arbetade eller studerade, vilket motsvarade cirka 80 300 individer. Av unga vuxna i åldern 25–29 år var 12,4 procent uvas, motsvarande cirka 88 500 individer.

I statistikdatabasen finns alla siffror för åren 2007–2016 uppdelade på kommun, län och för hela riket. Statistiken är viktig för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna välja rätt och väl avvägda åtgärder och insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Våra uvas-siffror används av kommuner, myndigheter och andra aktörer som arbetar med unga.

Obs! Siffrorna för 2015 och framåt är inte jämförbara med tidigare års siffror

Från och med 2015 ingår uppskattningsvis 10 000–12 000 personer i statistiken som enligt svenska register är uvas, men som egentligen arbetar eller studerar i Norge eller Danmark. I siffrorna från 2007–2014 är dessa så kallade gränspendlare borträknade. Därför är siffrorna för 2015 och senare inte jämförbara med tidigare siffror.