Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga utrikes födda tjejers etablering på arbetsmarknaden

Unga utrikes födda kvinnor har en svagare etablering i arbetslivet jämfört med andra grupper av unga. Våren 2021 presenterade vi, på uppdrag av regeringen, en rapport om vilka hinder och möjligheter dessa kvinnor har i arbetslivet.

Hör utredare Emma Neuman berätta om några av rapportens viktigaste resultat. Längre ner på sidan finns ytterligare tre filmer där vi dyker djupare i tre av de hinder som rapporten lyfter fram.

Flera hinder för unga utrikes födda kvinnor

Rapporten visar att unga utrikes födda kvinnor möter en rad olika typer av hinder och utmaningar i arbetslivet. Ett av dem är de höga krav som arbetsgivare ställer på språkkunskaper, arbetslivserfarenhet och utbildning. Tittar vi närmare på utbildning, så visar det sig dock att unga utrikes födda kvinnor inte har kortare utbildning än andra grupper av unga. Det tyder på att det finns fler faktorer som hindrar kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden.

Ett sådant hinder är diskriminering och fördomsfullt bemötande från såväl organisationer som myndigheter. Vi vet också att etableringen försvåras av att kvinnorna i lägre utsträckning tar del av insatser och stöd som kan leda till arbete.

Vi ser också att föräldraskap och ett stort omsorgsansvar bland kvinnorna kan leda till att deras inträde i arbetslivet dröjer längre än för andra grupper av unga. Det kan dessutom försvåra möjligheten till fast anställning. Slutligen ser vi också i rapporten att kvinnor som lever i hederskontexter möter särskilda hinder.

… men också möjligheter

MUCF ger flera förslag på hur dessa hinder kan motverkas. Några av dessa förslag är:

  • Utbildningssystemet behöver utvecklas för att säkerställa alla ungas möjlighet till utbildning.
  • Fortsatt behov av arbete mot diskriminering i arbetslivet och stereotypa uppfattningar om unga utrikes födda kvinnor, i synnerhet mot kvinnor som bär slöja.
  • Prioritera arbetet med jämställt bemötande av kvinnor och män hos myndigheter.
  • Mer kunskap behövs om hur föräldraledighet och omsorgsansvar påverkar. Utred hur en jämställd fördelning av föräldraledighet och omsorgsansvar kan uppmuntras bland unga föräldrar.
  • Behov av förebyggande och kunskapshöjande arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Ta del av rapporten i dess helhet

Fler filmer om rapportens resultat

Rapporten lyfter framför allt fram tre hinder: Höga krav på utbildning, Diskriminering och Föräldraskap/omorgsansvar. I filmerna nedan möter du utredare Emma Neuman som intervjuas av Jennie Bloom Rudhe. I respektive film dyker vi djupare i ett av de tre hindren.

Diskriminering och rasism

Höga krav på utbildning och erfarenhet

Föräldraskap och omsorgsansvar

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: