Hoppa till huvudinnehåll
 

Samverkan med det civila samhället

Det finns många olika relationer och samverkansformer mellan det civila samhället och offentliga aktörer. Civilsamhället bjuds till exempel in till samråd och dialog. Överenskommelser skapas för att fungera som utgångspunkt för en god samverkan mellan det offentliga och civilsamhället.

Med bakgrund i MUCF: s rapport Ett år av utmaningar där det civila samhällets villkor följs upp, finns det anledning för offentliga verksamheter att se över sin samverkan med det civila samhället.

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället

MUCF har, med hjälp av representanter från civila samhället och offentliga verksamheter, tagit fram en samverkansmodell. Se den gärna som en inspiration och tillfälle att lära något nytt om hur samverkan kan bedrivas och fungera! Modellen och fler verktyg för en bättre samverkan hittar du här. Du kan också höra Elisabet berätta mer om detta i filmen nedan. 

Koden – ett verktyg för civilsamhällets inflytande

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser kan användas av alla som vill förbättra sin samverkan. Koden kan hjälpa civilsamhället och offentliga aktörer att skapa samsyn kring samverkan. Den riktar sig både till beslutsfattare och idéburna organisationer och kan användas på lokal, regional och nationell nivå.

Med utgångspunkt i Koden finns metodmaterialen

  • Samla kraft som handlar om samverkan kring insatser för nyanlända.
  • Knäck koden som handlar om samarbete mot våldsbejakande extremism.

Idéburet offentligt partnerskap

IOP är en modell för samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Syftet med IOP är att möjliggöra problemlösning mellan sektorer och att stötta en idéburen verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. Modellen togs fram år 2010 av paraplyorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Forums information om IOP

Forums metodstöd för att skapa hållbara partnerskap

Samverkan i praktiken

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en kartläggning av vilken samverkan som kommuner, landsting och regioner har med civilsamhällets organisationer. Undersökningen utgår från det offentligas perspektiv. Kartläggningen visar på en mångfald av samverkansrelationer och att inom flera områden finns det en önskan från kommuner och regioner om att stärka kontaktytorna till civilsamhällets organisationer.

Nationella strukturer och modeller för samverkan

NOD

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) är en stödstruktur för samverkan. Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och det civila samhällets organisationer på nationell nivå och att erbjuda mötesplatser för att främja dialog.

I filmen nedan möter du Eva och Karin som både ser tillbaka på årets samarbete mellan MUCF och NOD och blickar framåt på våra gemensamma aktiviteter under 2020.

Partsgemensamt forum

Partsgemensamt forum (PGF) är en strukturerad dialog mellan regeringen och civilsamhällets organisationer. Dialog och ömsesidig förståelse är det grundläggande syftet och avsikten är att dialogen ska bidra till att förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer. Civilsamhällets organisationer och regeringen bidrar ömsesidigt med underlag till dialogen.

Sakråd

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet för att ta tillvara civilsamhällets unika kunskap och perspektiv i olika sakfrågor. Det är en arbetsmetod för att tydliggöra vilka civilsamhällesaktörer som bjuds in, vilka frågor som tas upp, hur frågorna processas och på vilket sätt synpunkterna från civilsamhällets tas omhand.

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: