Hoppa till huvudinnehåll
 

Samverkan med det civila samhället

Ett bra samspel och en god samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället är viktig för samhällsutvecklingen. För att gemensamt kunna möta samhällets utmaningar behöver kommuner och regioner, tillsammans med det civila samhället, hitta former för att samverka.

Sveriges kommuner och regioner arbetar på olika sätt med civilsamhällesfrågor för att stärka förutsättningarna och villkoren för civilsamhällets organisationer. Det kan ske genom exempelvis samverkan, dialog, råd och stöd, bidragsgivning, kunskapsstöd med mera. Här vi på goda exempel och lärdomar för att inspirera till samverkan med civilsamhällets organisationer. 

MUCF:s Samverkansmodell

MUCF har, med hjälp av representanter från civila samhället och offentliga verksamheter, tagit fram en samverkansmodell. Syftet med modellen är att ge inspiration och bidra till att lära något nytt om hur samverkan kan bedrivas och fungera!

Modellen för en bättre samverkan hittar du här. 

MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället.

Andra samverkansverktyg 

Koden – ett verktyg för civilsamhällets inflytande

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser kan användas av alla som vill förbättra sin samverkan. Koden kan hjälpa civilsamhället och offentliga aktörer att skapa samsyn kring samverkan. Den riktar sig både till beslutsfattare och idéburna organisationer och kan användas på lokal, regional och nationell nivå.

Med utgångspunkt i Koden finns metodmaterialen

  • Samla kraft som handlar om samverkan kring insatser för nyanlända.
  • Knäck koden som handlar om samarbete mot våldsbejakande extremism.

Idéburet offentligt partnerskap

IOP är en modell för samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Syftet med IOP är att möjliggöra problemlösning mellan sektorer och att stötta en idéburen verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. Modellen togs fram år 2010 av paraplyorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Forums information om IOP

Forums metodstöd för att skapa hållbara partnerskap

MUCF:s nätverk och rapporter om samverkan

Ta del av MUCF:s rapporter för inspiration om hur kommuner och regioner samverkar med civilsamhället: 
- Regionerna och civilsamhället - stöd och samverkan  
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle - en inspirationsrapport med exempel på hur kommuner och regioner arbetar med samverkan med civilsamhället.
- I Örebro län möts offentlig sektor och civilsamhället i nätverk

MUCF driver också nätverk för kommuner, regioner och civilsamhället som vill samverka mer. Läs mer på Nätverk för kommuner och civilsamhället.

MUCF:s nätverk för regioner träffas två gånger per år. Håll utkik här: Utbildningar och konferenser

Nationella strukturer för samverkan

NOD

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) är en stödstruktur för samverkan. Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och det civila samhällets organisationer på nationell nivå och att erbjuda mötesplatser för att främja dialog.

Partsgemensamt forum

Partsgemensamt forum (PGF) är en strukturerad dialog mellan regeringen och civilsamhällets organisationer. Dialog och ömsesidig förståelse är det grundläggande syftet och avsikten är att dialogen ska bidra till att förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer. Civilsamhällets organisationer och regeringen bidrar ömsesidigt med underlag till dialogen.

Sakråd

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet för att ta tillvara civilsamhällets unika kunskap och perspektiv i olika sakfrågor. Det är en arbetsmetod för att tydliggöra vilka civilsamhällesaktörer som bjuds in, vilka frågor som tas upp, hur frågorna processas och på vilket sätt synpunkterna från civilsamhällets tas omhand.

Inspirerande exempel på samverkan

Se filmen som Samforma, en intresseorganisation som kraftsamlar idéburna organisationer i Norrbotten och Västerbotten har tagit fram en film om samverkan och överenskommelsen mellan mellan olika aktörer i Norrbotten. 

 

Samformas film (syntolkad)

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: