Hoppa till huvudinnehåll
 

Våldsförebyggande arbete i öppen fritidsverksamhet

Det är angeläget att fritidsverksamhet för unga är inkluderande och att de som arbetar med ungas fritid har kompetens att hantera olika svåra situationer som kan uppstå.

Fyra unga personer som sitter och pratar inomhus
Foto: Tima Miroshnichenko

I juni 2021 fick MUCF regeringens uppdrag att öka kunskapen hos fritidsledare och andra yrkesverksamma som kan komma i kontakt med unga som utsätter eller är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). 

MUCF kommer att inventera dagens kunskapsläge, identifiera goda exempel och ta fram ett underlag som stöttar fritidsledare och andra yrkesverksamma som arbetar med ungas fritid utanför skolan. Kunskapen som tas fram under hösten kommer att bidra till att fler som arbetar med unga fritid får stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt verkningsfulla metoder för det våldsförebyggande arbetet.

Uppdraget redovisas i mars 2022.

Kunskap byggs upp 

Under hösten 2021 genomförs en nationell enkätundersökning om hedersrelaterat våld och våldsförebyggande arbete riktad till landets öppna fritidsverksamheter. Här kartläggs aktuell kunskapsnivå, hur man jobbar med frågorna idag och förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck.

Resultatet kommer att användas för att identifiera kommuner och verksamheter där vi kan genomföra fördjupade studier kring goda exempel och få ökad förståelse för förutsättningar och behov av kompetensutveckling. För att komplettera bilden av öppna fritidsverksamhetens möjliga roll, funktion och gränsdragning mot, och samverkan med, andra aktörer kommer vi även att intervjua representanter från skola, polis, civilsamhällesorganisationer, forskare och andra experter.

Parallellt med detta tas bland annat en ekonomisk kalkyl för att kunna uppskatta värdet för samhället att förhindra ungas utanförskap genom att investera i främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet fram.

Kom med den 23 november

På premiärdagen av MUCF-dagarna, den 23 november är första chansen att ta del av preliminära resultat från uppdraget. Program och anmälan hittar du här.

Om uppdraget 

MUCF planerar och genomför uppdraget tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland (NKT). Synpunkter och erfarenheter inhämtas även från Statens Skolverk, Myndigheten för delaktighet, Linköpings universitet (Barnafrid) och Jämställdhetsmyndigheten.

Mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har gett Statens Skolverk i uppdrag att stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom skolväsendet, inklusive förskolan, genom kunskapshöjande insatser och stöd för olika personalgrupper inom skolan och förskolan. Även personal inom fritidshem ryms inom detta uppdrag.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer. De driver webbplatsen hedersfortryck.se som är till för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Speciellt för dig som arbetar med ungas fritid 

Andra myndigheter har också tagit fram kunskap om HRV och våldsförebyggande arbetet. På Jämställdhetsmyndighetens hemsida som riktar sig till fritidsledare/organisationer om könsstympning av flickor och kvinnor hittar du:

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: