Hoppa till huvudinnehåll
 

Våldsförebyggande arbete i öppen fritidsverksamhet

Det är angeläget att fritidsverksamhet för unga är inkluderande och att de som arbetar med ungas fritid har kompetens att hantera olika svåra situationer som kan uppstå.

Fyra unga personer som sitter och pratar inomhus
Foto: Tima Miroshnichenko

I juni 2021 fick MUCF regeringens uppdrag att öka kunskapen hos fritidsledare och andra yrkesverksamma som kan komma i kontakt med unga som utsätter eller är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). 

MUCF har inventerat dagens kunskapsläge, identifierat goda exempel och tagit fram ett underlag som stöttar fritidsledare och andra yrkesverksamma som arbetar med ungas fritid utanför skolan. Förhoppningen är att kunskapen ska bidra till att fler som arbetar med ungas fritid får stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt verkningsfulla metoder för det våldsförebyggande arbetet. Välkommen att ta del av kunskapsunderlaget!

Parallellt med att ta fram ett kunskapsunderlag, gav MUCF också beteendevetare Eva Nilsson Lundmark och nationalekonom Ingvar Nilsson i uppdrag att ta fram en ekonomisk kalkyl för att kunna uppskatta det samhällsekonomiska värdet av att investera i främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet. Resultatet finns att ta del av i rapporten Utanförskap och unga. Där finns också en intervju med en av rapportens författare, Ingvar Nilsson.

Mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har gett Statens Skolverk i uppdrag att stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom skolväsendet, inklusive förskolan, genom kunskapshöjande insatser och stöd för olika personalgrupper inom skolan och förskolan. Även personal inom fritidshem ryms inom detta uppdrag.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer. De driver webbplatsen hedersfortryck.se som är till för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Speciellt för dig som arbetar med ungas fritid 

Andra myndigheter har också tagit fram kunskap om HRV och våldsförebyggande arbetet. På Jämställdhetsmyndighetens hemsida som riktar sig till fritidsledare/organisationer om könsstympning av flickor och kvinnor hittar du:

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: