Uppdrag om att arbeta stödjande för unga som varken arbetar eller studerar

Myndigheten har arbetat med frågor om unga som varken arbetar eller studerar, UVAS, i omkring ett årtionde. Regeringsuppdraget innebär att MUCF får möjlighet att föra vidare myndighetens samlade erfarenhet på området.

MUCF ska stödja aktörer som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar. Det gäller i första hand kommuner men kan till exempel också vara landsting.

Myndigheten ska stödja lokal organisations- och verksamhetsutveckling så att förutsättningar skapas för att ge unga ett samlat stöd i ett tidigt skede.

MUCF ska även vara ett kunskapsstöd. I det arbetet ingår att identifiera och rapportera hinder i system, som exempelvis regelverk, för att unga ska kunna etablera sig, till regeringen och andra aktörer.

Även om ungdomsarbetslösheten minskat kraftigt finns utmaningen med gruppen unga som inte arbetar eller studerar kvar. Den gruppen har inte minskat i samma utsträckning.