Ungdomsutbyten och kompetensutveckling

Volontärtjänst, ungdomsutbyten och kompetensutveckling är ett av tre programområden i Erasmus+ Ung och Aktiv som är EU-kommissionens program för ungdomssamarbete. Det kallas också för mobilitetsprojekt.

Ung kille står med kratta i en trädgård. Flera unga i bakgrunden.

Syfte med bidraget

Genom aktiviteter inom denna del av Erasmus+ Ung och Aktiv ska deltagarna kunna upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.

Aktiviteterna ska främja solidaritet mellan ungdomar och mellan de som jobbar med unga och är ett redskap för lärande. Principer och praxis för icke-formellt lärande – det lärande som sker utanför klassrummet genom andra metoder än föreläsningar – ska genomsyra samtliga aktiviteter inom projekten.

Detta ingår i bidraget

Inom delprogrammet kan ni göra tre aktiviteter: Europeisk volontärtjänst, Ungdomsutbyte och Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga. Ni kan söka bidrag för varje aktivitet för sig eller för ett projekt som kombinerar allihop.

Ingår mer än en aktivitet ska det finnas en röd tråd i projektet, det vill säga att aktiviteterna ska ha ett gemensamt tema och att de ska hänga ihop med varandra.

Ungdomsutbyte

För grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år som är nyfikna på att möta unga från andra länder. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet kan pågå i 5-21 dagar och vara en blandning av workshops, övningar eller diskussioner. Till bidraget ungdomsutbyte.

Europeisk volontärtjänst

För ungdomar mellan 17 och 30 år för att få nya kompetenser och erfarenheter samtidigt som de gör en insats som volontärer. Ett projekt kan genomföras inom kultur-, idrott- eller miljöområdet, på fritidsgårdar eller i ungdomsorganisationer. Kommunala verksamheter, organisationer eller lokala projekt kan ta emot och skicka volontärer mellan 2 och 12 månader. Till bidraget europeisk volontärtjänst.

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Personer som jobbar med unga kan göra seminarier, studiebesök, utbildningar eller besök på arbetsplatser. Syftet med bidraget är att utveckla organisationer till exempel genom kompetensutveckling för personalen eller ledarna eller genom möten för att skapa nya nätverk. Aktiviteterna kan pågå i 2 dagar till 2 månader och syftar till att öka samarbetet och kvaliteten i verksamheten. Till bidraget kompetensutveckling för dig som jobbar med unga.

Målgrupper

  • Ideella organisationer
  • Kommuner, regioner, myndigheter
  • Informella grupper - minst fyra unga som är 13–30 år och en juridiskt ansvarig som är minst 18 år. I undantagsfall och om alla de deltagande ungdomarna i gruppen är minderåriga (under 18 år) kan gruppen representeras av en vuxen (okej om personen i detta fall är över 30 år) som inte deltar i projektet.
  • Sociala företag är företag som i första hand strävar efter att uppnå positiva sociala effekter snarare än att generera vinst, framför allt använder deras eventuella vinst för att uppnå dessa effekter samt drivs på ett affärsmässigt, ansvarigt och transparent sätt. En mer fullständig definition finns i programhandledningen för Erasmus+.

  • CSR-företag (Corporate Social Responsibility). CSR-företag får söka och vara partner i mobilitetsprojekt, men för att kunna bedöma ansökningar där CSR-företag finns med som sökande eller som partner behöver vi information om hur företaget arbetar mot ISO 26000-standarden. Observera att bidraget minskas med 50 procent om CSR-företag står som ansökare för projektet.
  • Ekonomiska föreningar, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning AB(SvB) och stiftelser kan i vissa fall söka, men för att kunna bedöma deras ansökan behöver vi utökad information om principer kring vinstutdelning och hänvisning till stadgar, bolagsordning eller skriftlig information kring hur vinsten återanvänds i verksamheten.

Samarbetsländer

Programländer: EU:s 28 medlemsländer, Norge, Lichtenstein, Island, Turkiet, Makedonien (FYROM) Partnerländer i grannskapet: Östra Europa, södra Medelhavsområdet, västra Balkan, Ryssland.

Viktiga aspekter när vi bedömer ansökan

  • Syftet med projektet
  • Kvaliteten i projektets samtliga faser
  • Projektets effekter, uppföljning och spridning av resultaten

Ung och Aktiv i Europa

Det går inte längre att söka bidrag för Ungdomsutbyte, Europeisk volontärtjänst, Utbildning och nätverksbyggande, Ungdomsinitiativ eller Ung i världen inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa, men du som har fått bidrag under 2013 måste redovisa enligt de gamla reglerna. Till artikeln med information för dig som ska redovisa ditt bidrag. Till artikeln med information för dig som ska redovisa ditt bidrag.

Erasmus+ logotyp

EU-kommissionens webbplattform

EU-kommissionen har en webbplattform Project Results Platform där olika typer av projekt som fått stöd i Europa inom Erasmus+ finns presenterade.
Här hittar du även metodmaterial, resultat och annat som de olika projekten tagit fram.

Erasmus+ banner