Ungdomspolitiskt samarbete i EU

Det ungdomspolitiska samarbetet i EU handlar om att skapa fler och lika möjligheter inom utbildning och på arbetsmarknaden, och att främja aktivt medborgarskap, social delaktighet och solidaritet.

Ungdomspolitiskt samarbete 2010-2018

EU:s ungdomsministrar beslutade år 2009 om ett ramverk för det ungdomspolitiska EU-samarbetet.

Det ungdomspolitiska samarbetet i EU mellan 2010 och 2018 gäller följande områden:

  • utbildning
  • sysselsättning och entreprenörskap
  • hälsa och välbefinnande
  • deltagande
  • frivilligarbete
  • social delaktighet
  • ungdomar i världen
  • kultur och kreativitet

De övergripande målen för samarbetet ska vara att skapa fler och lika möjligheter för alla ungdomar inom utbildning och på arbetsmarknaden, och att främja aktivt medborgarskap, social delaktighet och solidaritet.

Bakgrund

Beslutet om ett nytt ramverk grundades på kommissionens förslag från april 2009 om en ny EU-strategi för ungdomar.

En utvärdering av EU:s ungdomspolitik gjordes i alla medlemsstater under 2008 och var en av utgångspunkterna för den nya strategin. Innan beslutet om det nya ramverket fattades hölls omfattande samråd med ungdomar och ungdomsorganisationer.

Man kommer även fortsättningsvis hålla dialog med ungdomar och organisationer som en viktig del i samarbetet.

EU:s ungdomsstrategi (på engelska)