Ungdomsfrågor inom Barentsrådet

Barentssamarbetet är ett mellanstatligt och regionalt samarbete mellan länderna i Barentsregionen - i första hand Finland, Norge, Ryssland och Sverige.

Syftet med Barentssamarbetet är att länderna inom regionen ska samverka över många områden på lång sikt. Det kan vara till exempel inom ungdoms-, miljö- och urfolksfrågor.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors roll i Barentsrådet

Sedan 2009 representerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Sverige i JWGY (Joint Working Group on Youth). Västerbotten representerar det regionala perspektivet i arbetsgruppen.

JWGY arbetar för att

  • stödja ungdomars och ungdomsorganisationers internationella samarbete
  • göra det möjligt för ungdomar att få internationella kontakter och erfarenheter.

Webbplatsen för JWGY, Joint Working Group on Youth (på engelska)

2002 inrättades Barents Youth Cooperation Office (BYCO) i Murmansk för att underlätta och stimulera samverkan på ungdomsområdet. I BYCOs uppgifter ingår bland annat att ge information och stöd till ungdomsorganisationer i regionen samt att underhålla kontakter med lokala och regionala myndigheter och andra samarbetsstrukturer. Sverige har sedan starten bidragit med motsvarande 10 000 euro per år till finansieringen av BYCO.

Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet

Sverige hade det övergripande ordförandeskapet i Barentsrådet under 2009-2011. På ungdomsområdet arbetade man för att ytterligare främja ungdomars aktiva medborgarskap och stärka internationella kontakter för ungdomar och ungdomsorganisationer.

Dessutom gjorde man en handlingsplan för kommande år och man förenklade arbetet i strukturerna genom att den nationella och regionala arbetsgruppen på ungdomsområdet slogs ihop.

Ordförandeskapet inom Barentsrådet roterar vartannat år mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige.

Bakgrund

Barents Euro-Arktiska Råd (BEAC) grundades 1993 vid en utrikesministerkonferens i Kirkenes, samtidigt som Barents Regionråd (BRC) etablerades genom ett gemensamt protokoll undertecknat av regionens landshövdingar och representanter för regionens urfolk. Därmed lanserades Barentssamarbetet, ett mellanstatligt och regionalt samarbete mellan länderna i Barentsregionen (Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland och Sverige). De svenska län som ingår är Norrbotten och Västerbotten.

Arbetsgruppen för urfolken har en rådgivande roll och samarbetar nära med både BEAC och BRC. Samarbetet genomförs i ett antal arbetsgrupper under BEAC respektive BRC men också i arbetsgrupper gemensamma för båda nivåerna, ungdomsarbetet sker i en sådan gemensam arbetsgrupp mellan stat och region.

Webbplatsen för Barents Euro-Arktiska Råd, BEAC (på engelska)