Ungas sexuella rättigheter

Att få kunskap, skydd och ett bra, respektfullt bemötande i frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter är en mänsklig rättighet. Men detta är inte en självklarhet för många grupper av unga. Det visar rapporten Fokus 15.

Illustration från rapporten Fokus 15.

Sexuella och reproduktiva rättigheter

Rapporten Fokus 15 handlar om ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. De sexuella rättigheterna är en del av de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. De sexuella rättigheterna handlar också om att inte vara utsatt för diskriminering, kränkning eller våld.

Unga har olika erfarenheter av utsatthet

En av slutsatserna i Fokus 15 är att de unga som behöver mest stöd får minst. Det gäller till exempel ungdomar som inte passar in i hetero-normen, unga med funktionsvariationer, unga nyanlända och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

 • Andelen unga i åldern 16-25 år som någon gång gjort något sexuellt mot sin vilja är 13 procent.
 • Andelen tjejer som har gjort något sexuellt mot sin vilja är 22 procent och 4 procent för killar.
 • 8 procent av unga med funktionsnedsättning har blivit utsatta för sexuellt våld jämfört med 2 procent av unga utan funktionsnedsättning.
 • Andelen utsatta för sexuellt våld är 8 procent för hbq-personer och 2 procent för heterosexuella.
 • 69 procent av unga med utländsk bakgrund får vara ihop med vem de vill, jämfört med 93 procent av unga med svensk bakgrund.

Ungas rätt till kunskap och information

Skolan

Skolans sex- och samlevnadsundervisning är en viktig kunskaps- och informationskälla för unga men omfattningen och innehållet varierar stort.

Ungdomsmottagningar

Ungas möjlighet till stöd och information från en ungdomsmottagning påverkas i stor utsträckning av var de bor. Det finns stora skillnader i ungdomsmottagningarnas öppettider, kompetens och vilka ungdomsgrupper de arbetar med.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier sker ofta i skolans värld. Kränkningarna sker både i skolans fysiska miljö och på internet. Tjejer blir i störst utsträckning utsatta för sexuella trakasserier.

Förslag på åtgärder för att stärka ungas sexuella och reproduktiva rättigheter:

 • Kvalitetsgranska skolans sex- och samlevnadsundervisning.
 • Kunskapen om de sexuella och reproduktiva rättigheterna ska vara obligatorisk i lärarutbildningen och bör stärkas för personal inom elevhälsan.
 • Utforma nationella rekommendationer för ökad kvalitet och likvärdighet i ungdomsmottagningarnas verksamheter.
 • Bidrag till organisationer som arbetar med ungas sexuella och reproduktiva rättigheter.
 • Utveckla kommunernas arbete med en normkritisk fritid för unga.
 • Förebygg sexuella trakasserier i skolan med metodmaterial och utbildningsinsatser för skol- och fritidspersonal.

Illustration: Sofie Kindahl