Ungas möjligheter till inflytande

Stöd till unga politiker och medborgarförslag från unga är två insatser som MUCF jobbar med för att öka ungas möjligheter till inflytande.

Porträtt på en ung tjej med kompisar i bakgrunden.

Unga politiker

Andelen unga som är under 30 år i riksdag, landsting och kommunfullmäktige är kraftigt underrepresenterade. Dessutom är det vanligare att unga politiker hoppar av sina uppdrag jämfört med äldre.

Fem kommuner

MUCF samarbetar med fem kommuner som ska ta fram metoder som kan stärka ungas politiska inflytande.

De fem kommunerna är:

  • Håbo
  • Skövde
  • Jönköping
  • Landskrona
  • Uddevalla

Kommunerna provar om introduktionsprogram, mentorskap och nätverk eller någon annan metod kan göra det lättare för unga personer att kandidera för politiska uppdrag. Kommunerna ska redovisa vad de kommit fram till år 2017.

Metodmaterial

Med utgångspunkt från några politiskt aktiva ungdomar har vi tagit fram ett metodmaterial och en broschyr. Tanken är att sprida och använda dessa som diskussionsunderlag i de politiska partierna.

Våra publikationer om unga politiker och medborgarförslag

Medborgarförslag

Unga har rätt att känna till sina möjligheter och rättigheter till delaktighet och inflytande. I dag kan barn och unga lämna medborgarförslag till fullmäktige. Eftersom det inte finns någon begränsning när det gäller ålder är det en av få formella möjligheter för unga under 18 år att utöva inflytande i kommunen en bor i.

MUCF har gjort stödmaterial riktat till lärare om demokrati och inflytande i undervisningen.

Sveriges ungdomsråd har med stöd från oss skapat webbplatsen Medborgarförslag.nu där unga kan lära sig mer om hur en lämnar medborgarförslag.

Medborgarförslag.nu

Bakgrund

I det ungdomspolitiska handlingsprogrammet för perioden 2014–2017 är tre insatser prioriterade områden: ungdomars inflytande, egen försörjning och psykiska hälsa. Uppdraget är en del av detta handlingsprogram.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har samrått med Statens skolverk, Barnombudsmannen och Myndigheten för delaktighet samt med relevanta ungdomsorganisationer.