Ungas inflytande i kommuner och landsting

Bidrag till kommuner och landsting för verksamheter som stärker ungas inflytande i den lokala demokratin.

Ansikte i profil, svarta huvor. Höghus och blå himmel i bakgrunden.

Ansökningstider

Det här bidraget går inte längre att söka. Ni som har fått bidrag ska redovisa hur bidraget har använts senast tre månader efter avslutat projekt.

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av kommuner och landsting.

Myndighetens prioriteringar

Vi kommer att prioritera projekt som arbetar strategiskt för att nå ut och inkludera unga som vanligtvis inte deltar i den lokala politiken.

Bidragets storlek

Myndigheten fördelade 1,6 miljoner kr att under 2015. Bidragets storlek kan variera, till exempel beroende på vilka behov som finns hos er lokalt och regionalt.

Projektens längd

Ett projekt kan pågå upp till 1 år och ska slutredovisas senast tre månader efter slutdatumet.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ges till projekt som utvecklar innovativa strategier, system och metoder för att långsiktigt stärka ungas inflytande i den lokala demokratin. Det kan till exempel handla om att involvera kommunala inflytandeforum för unga i den kommunala strukturen. Det kan också handla om andra metoder för att öka ungas inflytande. Bidraget kan täcka personal-, konferens- och möteskostnader och trycksaker med mera.