Unga, sex och internet

Det är minst lika vanligt att unga män jämfört med unga kvinnor någon gång fått ersättning för sex. Det visar vår undersökning från 2012 som gjordes bland unga mellan 16 och 25 år.

Ungdomar illustration

Tekniken är inte orsaken

Unga konfonteras med många sexrelaterade inslag på internet. Privata bilder, kommentarer och förfrågningar som anspelar på sex är vanligt.

Det är inte tekniken i sig som bidrar till att unga i säljer sex. Tekniken används snarare för att skapa kontakter mellan säljare och köpare.

Det finns heller inget som tyder på att unga som spenderar mycket tid på internet i större utsträckning har erbjudit eller blivit erbjudna sex mot ersättning jämfört med de som spenderar lite tid på internet.

Forskning, information och utbildning

Vi har arbetat med att förebygga och motverka att unga blir sexuellt utnyttjade på nätet. Vi har gjort det genom att forska på området och utbilda personer som möter unga i sin vardag om möjligheter och risker med internet. Vi har även tagit fram ett metodmaterial som används på högstadiet, gymnasiet och i samtal med unga vuxna.

Vi har i samarbete med umo.se (Ungdomsmottagningen på nätet) och organisationen Surfa Lugnt utformat information som riktar sig direkt till unga om hur man kan undvika att bli utsatt.

Ungdomsmottagningen på nätet

Surfa Lugnt

Se mig - unga om sex och internet

I forskarrapporten Se mig - unga om sex och internet från 2009 har vi undersökt hur verkligheten ser ut. Vi har studerat flickor och pojkars attityder och erfarenheter av sexuell exponering på internet och undersökt ungas erfarenheter av att sälja sex mot ersättning. I skriften Utsatt från 2012 finns en sammanfattning av vår kunskap och våra erfarenheter.

Se mig - unga om sex och internet

Utsatt - unga, sex och internet

Ses offline?

Ses offline? från 2014 är ett metodmaterial som består av en handledande bok och fem tillhörande kortfilmer på dvd. Materialet är tänkt för åldersgruppen 13-25 år och kan med fördel användas på högstadiet och gymnasiet. Innehållet är lättillgängligt och engagerande och leder till eftertanke och diskussion. Texterna är skrivna av Johnny Lindqvist och Josefin Grände, som har lång erfarenhet som utbildare kring ungdomskommunikation respektive sexuell utsatthet.

Ses offline? Ett metodmaterial om unga, sex och internet

Vägledning för enskilda samtal

Men fråga mig bara! från 2009 är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och hur du kan upptäcka den. I Jag syns, jag finns från 2010 resonerar ungdomar kring sitt eget och andras beteende på nätet.

Men fråga mig bara!

Jag syns, jag finns

Inte ditt fel

Skriften Inte ditt fel! - Att förebygga sexuell utsatthet från 2015 är en vägledning för dig som i ditt yrke eller ideella engagemang möter unga som kan ha utsatts för sexuella övergrepp eller unga som har sålt sex eller bilder av sig själva med sexuellt innehåll. Vart ska man vända sig? Vilka resurser finns?

Inte ditt fel! - Att förebygga sexuell utsatthet

Utbildning om ungas liv på nätet

Åren 2010-2013 arrangerade Ungdomsstyrelsen en fördjupad utbildning kring unga, sex och nätet på en rad orter i samarbete med Umeå universitet. Under utbildningen förmedlades kunskap om ungas och vuxnas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering, sex mot ersättning och användning av interaktiva medier. Kursen tog upp olika metoder i förebyggande arbete och hur deltagarna i sin yrkesroll kan förhålla sig till ungas liv på nätet.

Denna del av vårt regeringsuppdrag är nu avslutad. Har du frågor om utbildningen, eller vill du ha hjälp med att ordna en skräddarsydd utbildning på den ort där du är verksam? Välkommen att kontakta oss.