Unga med funktionsnedsättning har sämre förutsättningar

Unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än unga utan funktionsnedsättning. Inom utbildning, arbetsmarknad och hälsa är skillnaderna särskilt stora. Det visar Ungdomsstyrelsens utredning Fokus 12.

Kille som ligger och vilar i gräset

I Fokus 12 undersöks levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning utifrån utbildning, arbetsmarknad, inflytande, hälsa och kultur samt fritid och föreningsliv. Analysen av de olika områdena utgår från de ungdomspolitiska och funktionshinderpolitiska målen. Fabian Sjö, projektledare för FOKUS12, berättar:

– Situationen för unga med funktionsnedsättning har hittills fått lite utrymme i uppföljningen av ungdomspolitiken och gruppen har på olika sätt sämre förutsättningar att etablera sig i samhället. Därför är frågan extra viktig.

Sämre villkor leder till sämre hälsa

Den sammantagna bilden i Fokus 12 visar att unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än unga utan funktionsnedsättning inom de flesta områden. Inom utbildning, arbetsmarknad och hälsa är skillnaderna särskilt stora. Den sämre situationen inom utbildningsområdet visas bland annat genom att unga med funktionsnedsättning har lägre utbildningsnivå och i större utsträckning är missnöjda med sin skolsituation och känner sig otrygga i skolan.

Gruppen har också svårare att etablera sig på arbetsmarknaden i jämförelse med unga utan funktionsnedsättning. Arbetslösheten är större bland unga funktionsnedsatta och det är vanligare med långtidsarbetslöshet i gruppen. Den ekonomiska situationen är också i större utsträckning sämre bland unga med funktionsnedsättning. Inom området hälsa visar rapporten att funktionsnedsatta har en oroväckande dålig hälsosituation. Unga med funktionsnedsättning är i betydligt större utsträckning utsatta för kränkande behandling och våld. Andelen som ofta lider av stressrelaterade symptom är dubbelt så stor än bland unga utan funktionsnedsättning.

Viktigt att förändra attityderna i samhället

I FOKUS12 ges förslag på utvecklingsområden för att förbättra levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning. Goda exempel på hur kommuner arbetar för att förbättra situationen för gruppen presenteras också i rapporten.

– Situationen för unga med funktionsnedsättning kan förbättras inom många olika områden. Just nu görs många insatser, men det behövs mer. Bland annat handlar det om att arbeta med att öka kunskapen och förändra attityder i samhället. Man kan inte se individerna som ett problem utan istället måste man se till de strukturer som finns och som försvårar för gruppen att få samma möjligheter till inflytande över sitt eget liv som andra unga, säger Fabian.

Resultatet i rapporten bygger på enkätstudier av Ungdomsstyrelsen och SCB, resultat från tidigare studier och intervjuer med unga med funktionsnedsättning. I arbetet med rapporten har Ungdomsstyrelsen samrått med andra myndigheter som Handisam och Barnombudsmannen samt med ungdomsorganisationer som företräder unga med funktionsnedsättning.

Filmer med och av unga med funktionsnedsättning

I samband med rapporten presenteras också elva kortfilmer där unga med funktionsnedsättning kommer till tals. Filmerna har tagits fram i ett samarbete mellan Ungdomsstyrelsen och projektet Unga berättar, Stockholm stads Kulturskola.

Text: Nadine Ghawi