Unga hbtq-personers hälsa

Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår därför sämre. Till exempel har var femte ung homo- och bisexuell person angett att de utsatts för fysiskt våld av en närstående.

Ung och hbtq: Så blev jag stärkt!

Stödjande och stärkande

Lyssna till unga hbtq-personers egna berättelser om vad de upplever som stärkande i sin hbtq-identitet. Vad har människor gjort som har hjälpt dem att må bra och kunna vara sig själva?

I skriften Stödjande och stärkande har vi samlat 145 unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer. Filmen är baserad på studien och är ett samarbete mellan RFSL Ungdom och MUCF. 

Film with English subtitles ”Supporting and empowering – voices of young LGBTQ people about factors empowering identity and supporting health”

Stödjande och stärkande

Film om unga hbtq-personers hälsa

Hbtq-ungdomar är mer utsatta för våld och mår sämre än andra unga. I vår film berättar ungdomar om kränkningar och hatbrott i skolan och om att förlora tryggheten i den egna familjen då de kommit ut. Berättelserna är hämtade från intervjuer som gjordes i samband med vår studie Om unga hbtq-personer - Fritid.

Se den korta versionen på Vimeos webbplats (öppnas i nytt fönster)
Se den långa versionen på Vimeos webbplats (öppnas i nytt fönster)
A film about swedish LGBT youth (open in new window)

Dyster hälsosituation

Hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner ser dyster ut. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Unga hbtq-personers hälsa i siffror:

  • En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig.
  • Var femte, 19 procent, av 16–25-åringarna i gruppen homosexuella och bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen. Det är en dubbelt så stor andel som bland unga heterosexuella.
  • Bland de unga homosexuella och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av männen som har blivit bemötta på ett kränkande sätt. Många unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen på grund av att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen.

Källa: Hon, hen, han

Hen = Könsneutralt personligt pronomen istället för hon eller han.

Öppna skolan

En stor del av vuxenblivandet sker i skolan genom kontakt med personal och andra unga. Grundskolan är obligatorisk och samlar alla unga till och med årskurs 9. Det är därför särskilt viktigt att skolan är en trygg plats. Det är avgörande att all skolpersonal kan arbeta med frågor som rör könsidentitet och sexuell läggning.

Öppna skolan! vänder sig till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.

Öppna skolan

Utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal

Vi erbjuder en gratis utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal. Utbildningen tar upp unga hbtq-personers levnadsvillkor och olika verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer.

Utbildningen genomförs på en dag och består av två moment:

  • En föreläsning för all personal på en eller flera skolor.
  • En workshop med fokus på det praktiska likabehandlingsarbetet för en minde grupp av nyckelpersoner på skolan.

Målgruppen är skolpersonal i årskurs 7-9 samt gymnasiet. Kontakta oss om du ingår i målgruppen och är intresserad av utbildningen!

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering

Strategisk myndighet för unga hbtq-personer

Vårt uppdrag är att vara en strategisk myndighet för unga hbt-personer i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Ordlista

Hbtq ordlista MUCF (pdf)

Ordlista med begrepp som vi använder på MUCF