Unga hbtq-personers fritid

Det finns ett stort behov av öppna mötesplatser bland unga.

Illustration av barn och ungdomar i en soffa

Stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten

Vårt stödmaterial Öppna fritidsverksamheten handlar om unga hbtq-personers fritid. I materialet har vi samla kunskap om arbetssätt för att skapa trygga verksamheter och främja unga hbtq-personers deltagande.

Behov av trygga fritidsverksamheter för unga hbtq-personer

Fritiden är betydelsefull för unga och det är viktigt att det finns trygga verksamheter.

Myndighetens tidigare undersökningar har dock visat att det kan finnas särskilda hinder för unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer) deltagande.

Myndighetens ungdomsenkät 2018 visade till exempel att 24 % av unga hbtq-personer hade avstått från att delta i fritidsverksamheter på grund av rädsla för att bli dåligt bemötta. Unga hbtq-personer är dessutom mer utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga.

Du som arbetar i öppen fritidsverksamhet har en viktig roll när det gäller att skapa verksamheter som är inkluderande och trygga. Du är också en viktig förebild i ungas identitetsutveckling.

Om unga hbtq-personers fritid

Vad gör unga hbtq-personer på sin fritid? Finns det begränsningar i fritidsaktiviteter som är kopplade till sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet?

I rapporten Om unga hbtq-personer - Fritid vill vi ge en tydligare bild av unga hbtq-personers fritid, deras behov av aktiviteter och mötesplatser samt synliggöra vilket bemötande de får.