Ung och Aktiv i Europa

Ung och Aktiv i Europa var ett av EU:s verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken mellan 2007 och 2013. Det går inte längre att söka bidrag inom det utan det ersätts från och med 2014 av Erasmus+.

EU:s verktyg för den europeiska ungdomspolitiken

Programmet Ung och Aktiv i Europa gav bidrag till de som ville arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Målsättningen var bland annat att ge unga människor möjlighet till internationella erfarenheter, öka deras samhällsengagemang och stötta ungdomssamarbeten inom EU. I Sverige fanns det ungefär 25 miljoner kronor att söka varje år.

Ung och Aktiv i Europa skulle på europeisk nivå tillgodose ungdomars behov från tonårstiden till vuxen ålder. Syftet med programmet var att inspirera till ett aktivt europeiskt medborgarskap, att öka solidariteten och toleransen bland unga européer och göra dem delaktiga i att skapa unionens framtid.

Programmet var en del av EU:s ungdomspolitiska ramverk som handlar om att olika delar av samhället ska samarbeta för att öka möjligheterna för ungdomar i hela EU. Dessutom stämde programmet väl överens med de nya befogenheter för EU som antogs genom Lissabonfördraget, där EU uppmanas att uppmuntra ungdomar att delta i det demokratiska livet i Europa.

Myndighetens roll

Varje land utsåg ett nationellt kontor för Ung och Aktiv i Europa. Ungdomsstyrelsen (vi bytte namn 1 april 2014 till Myndigheten för ungdoms- coh civilsamhällesfrågor) var Sveriges nationella kontor. De nationella kontoren marknadsförde och genomförde programmet på nationell nivå och fungerade som en länk mellan EU-kommissionen, projekten och ungdomarna som deltog.

Erasmus+

2014 ersatte Erasmus+ programmen Ung och Aktiv i Europa, Erasmus Mundus, Tempus och Programmet för livslångt lärande. Tillsammans ska alla delar bilda ett stort program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport.

Erasmus+ ersätter Ung och Aktiv i Europa