Tiden i arbetslöshet ökar för grupper av unga trots bättre arbetsmarknad

Trots att arbetslösheten minskar för unga överlag ökar tiden i arbetslöshet för unga som är utrikes födda och äldre ungdomar i 25-29-årsåldern. Det visar MUCF:s årliga rapport Ung idag.

Ung idag visar att levnadsvillkoren för ungdomsgruppen som helhet är positiva och stabila över tid. Men det finns grupper av unga som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort. De riskerar att hamna i ett djupt och varaktigt utanförskap. Det gäller unga utan gymnasieutbildning, unga som är utrikes födda, unga med funktionsnedsättning samt unga hbtq-personer.

Trots att läget på arbetsmarknaden har förbättrats de senaste åren visar siffrorna att mediantiden i arbetslöshet ökar och är särskilt lång bland 25‒29-åringar – med i genomsnitt 209 dagar förra året. Mediantiden är ungefär densamma för killar och tjejer, men den är längre bland utrikes födda.

Dessutom visar rapporten Ung idag att andelen unga som varken arbetar eller studerar inte minskar utan tvärtom ökar med åldern. Det är vanligare bland utrikes födda att tillhöra gruppen som varken arbetar eller studerar. År 2014 var det 15 procent av utrikes födda 16‒24-åringar som varken arbetade eller studerade medan det för inrikes födda var 6 procent.

Vi vet från tidigare studier att unga som saknar gymnasieutbildning, unga nyanlända samt unga med funktionsnedsättning, hälsoproblem eller psykiska besvär löper större risk att varken arbeta eller studera.

Den generella välfärden behöver stärkas

– Detta är oroande siffror och samhället behöver satsa på tidiga insatser för alla unga och med särskilt fokus på unga nyanlända för att se till att de har bra förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Vi behöver också underlätta för samverkan mellan olika samhällsaktörer.

– Vi ser att det är den generella välfärden som behöver stärkas för att ge alla unga en väg in i samhället, fortsätter Lena Nyberg. Ett arbete påverkar ungas möjligheter att flytta hemifrån samt hur de mår. Och omvänt påverkar den psykiska hälsan möjligheten att få arbete. Vi ser att unga som är mer nöjda med sin arbets-, skol- och bostadssituation också bedömer sin hälsa som bra.

Ung idag visar även att ungas känsla av inflytande är sammankopplat med ungas självskattade hälsa. Unga som röstar och som tycker att de kan framföra sina åsikter till beslutsfattare i kommunen har större sannolikhet att skatta sin hälsa som bra. Även meningsfulla fritidsaktiviteter är viktiga för att unga ska må bra.

Rapporten Ung idag bygger i huvudsak på datamaterial från olika myndigheter och som finns på MUCF:s webbplats ungidag.se

Nyhetsdatum: 
2017-04-15