Ta emot en volontär

Kommunala eller regionala verksamheter, organisationer, sociala företag och församlingar kan ta emot volontärer. Läs vad som krävs av er som mottagande organisation.

1. Ansök om Quality Label

Under rubriken Bli godkänd för att sända eller ta emot en volontär kan ni läsa om hur er organisation ansöker om en Quality Label. 

2. Ansök om bidrag

Efter att er oganisation har beviljats Quality Label kan ni ansöka om projektmedel inom Europeiska Solidaritetskåren. Under rubriken Ansökan inom Europeiska Solidaritetskåren kan ni läsa mer om hur organisationen ansöker och vad som kan vara bra att tänka på när ni skriver er ansökan. 

3. Vi fattar beslut

Ni får beslut cirka två månader efter sista ansökningsdag. Vi betalar ut 80 procent av bidraget när ni skrivit på och skickat tillbaka avtal om volontärtjänsten till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. De resterande 20 procenten betalas ut när vi har godkänt er slutrapport (se punkt 8).

4. Hitta en volontär

Redan vid beviljandet av er Quality Label läggs er organisation automatiskt upp på European Youth Portal. När ni sedan har fått ert projekt beviljat kan ni göra ert projekt tillgängligt genom att lägga ut en annons om det, så att unga kan kontakta er. Ni har också möjlighet att kontakta unga som ni finner intressanta för ert projekt. Om ni planerar att ta emot en eller flera nationella volontärer ska dessa unga ha begränsade möjligheter. Det är obligatoriskt att matcha med volontären i PASS. Detta görs genom att ni som organisation skickar ett erbjudande via databasen till vald volontär som ska accepteras av volontären. 

5. Förbered er

Innan volontären kommer till er behöver ni se till att det praktiska kommer att fungera. Planera gärna tillsammans med volontären om det är möjligt.

Se till att volontären är försäkrad

Alla volontärer måste vara försäkrade. Försäkringen betalas av EU-kommissionen. Den mottagande och den sändande organisationen bestämmer tillsammans vem som ansvarar för att registrera volontären hos Cigna International Health Benefits. Detta ska göras senast två veckor innan volontärer ska anlända till projektet. Försäkringen gäller under hela den tid volontärprojektet pågår till och med två månader efter avslutad aktivitet. Resan till och från värdlandet och resor inom landet som hör till projektet är också inkluderade. Däremot ingår inte privata resor i försäkringen.

Försäkring genom CIGNA är ett komplement till det blå EU-kortet för hälsa som alla EU/EES-medborgare kan skicka efter innan volontärperioden påbörjas. I de fall en volontär inte har rätt till EU-hälsokortet ska ett intyg från hälsomyndigheten i volontärens land skickas till Cigna.

Cigna täcker alla kostnader om volontären kommer från länder som inte är anslutna till det blå EU-kortet. 

Vad gäller nationella volontärer ingår inte försäkringen genom CIGNA, vilket innebär att mottagande organisationen behöver se till att volontären är eller kommer bli försäkrad under volontärperioden. Ansökaren kan ansöka om medel till försäkring under exceptional costs.

Volontären kommer åt sina egna sidor på Cigna Health Benefits.

Skaffa samordningsnummer till volontären

Skicka in följande till esc@mucf.se:

  • Bild på pass eller ID-kort. Bilden ska innehålla båda sidor av ID-kortet, annars kommer ni bli ombedda att komplettera. Om bilden är av ett pass måste hela passet vara synligt. Texten skall vara läsbar och bilden tydlig (ej för mörk eller för ljus) Alla MRZ-raderna ska synas.
  • Om en person inte är EU-medborgare kan vi komma att begära att ni skickar in kopia av personens uppehållstillståndskort/visering - om Skatteverket begär detta. 
  • Mailet från den sökande organisationen ska innehålla information om vilket projekt volontären är med i (projektnummer eller diarienummer) samt volontärens adress i Sverige.

Ordna med bostad och mat

Se till så att volontären får bostad och mat under projekttiden.

Planera arbetsuppgifter

Projekten ska vara på heltid (30-38 timmar i veckan inklusive språkundervisning).

Se till att volontären kan resa lokalt

Volontären ska ha rimliga möjligheter att resa mellan bostaden och projektverksamheten och lokalt. Ni kan till exempel erbjuda cykel eller busskort.

Ge fickpengar till volontären

Fickpengarna ingår i bidraget och ska gå direkt till volontären, antingen kontant eller genom ett bankkonto.

Informera deltagaren om kurser

De nationella kontoren för Europeiska solidaritetskåren anordnar en ankomstkurs, mitterminskurs och i vissa fall en uppföljande kurs för deltagare i projekt inom volontär- och jobb/praktikdelen inom Europeiska Solidaritetskåren. Både nationella och internationella deltagare bjuds in att delta på dessa kurser. MUCF ersätter 100 procent av resekostnaderna. Det är den mottagande organisationens skyldighet att lägga ut pengar för sina deltagare och sedan begära ersättning för samtliga reseutlägg på en reseblankett till MUCF. Observera att det är det billigaste färdsättet om ska bokas och att taxi inte ingår.

Det är obligatoriskt för deltagarna att medverka. Det är den mottagande organisationens skyldighet att se till att deras deltagare deltar som del av sin aktivitet.

Ankomstkurs

Alla deltagare blir inbjudna till en ankomstkurs i det land där de ska göra utföra sin aktivitet. På kursen, som är obligatorisk, får deltagarna information om landet, diskutera förväntningar och får veta om sina rättigheter och skyldigheter under aktivitetsperioden. Deltagarna ges också möjlighet att nätverka och lära känna andra deltagare i andra delar av Sverige. 

Observera att det endast är långtidsvolontärer (volontärer vars aktiviteter pågår mellan 2 och 12 månader) som har rätt att delta i ankomstkursen arrangerade av MUCF. För korttidsvolontärer (vart aktiviteter pågår mindre än 2 månader) har den mottagande organisationen skyldighet att anordna en ankomstkurs enligt instruktioner som framgår i programguiden.

Mitterminskurs

Deltagare som ska vara borta i minst sex månader bjuds också in till en kurs när ungefär halva tiden har gått. På kursen följer man upp det som diskuterades på ankomstkursen. Deltagarna får också träffa andra deltagare och prata om sina erfarenheter med dem och med handläggare från det nationella kontoret.

Uppföljande kurs

MUCF bjuder in svenska deltagare till en uppföljande kurs efter att deltagaren har återvänt till Sverige. 

Språkkurser

Deltagare inom Europeiska solidaritetskåren som deltar i mer än två månader ska testa sina språkkunskaper. De volontärer som vill eller behöver kan också gå en språkkurs.

Läs mer om språktest och kurser

6. Ge volontären stöd

Under projektet ska volontären ha minst två mentorer: En handledare som volontären träffar regelbundet på jobbet och en social mentor som bland annat kan hjälpa volontären att integreras i lokalsamhället och vara ett stöd under volontärens fritid. Volontären ska också få stöd i sin lärandeprocess.

7. Ge volontären ett intyg

Ni ger volontären en alternativ utbildningsmöjlighet och ni ska tillsammans med volontären göra en plan för lärandet som sedan följs upp regelbundet. Ni ska sedan göra ett Youthpass som intygar volontärens kunskaper och färdigheter under projektet. Volontären ska få sitt Youthpass i slutet av volontärperioden.

Om Youthpass på EU:s webbplats

8. Skicka in en slutrapport

Den organisation som samordnar projektet (och som alltså har skickat in ansökan) ansvarar för att skriva och skicka in en slutrapport till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det ska ske senast 2 månader efter att projektet har avslutats. De resterande 20 procenten av bidraget betalas ut när vi har godkänt slutrapporten.

Europeiska Solidaritetskåren logotyp