Stöd till öppen fritidsverksamhet

MUCF erbjuder fortbildning och kunskapshöjande insatser till den öppna fritidsverksamheten. Vad behöver din verksamhet för att kunna matcha ungas behov och efterfrågan?

En kvinna skriver på en anslagstavla, en man tittar på.

Fortbildning till personal inom den öppna fritidsverksamheten

MUCF ska fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten och erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser. Vårt stöd ska ha sin utgångspunkt i de olika verksamheternas behov för att bäst kunna matcha ungas behov och efterfrågan. Med öppen fritidsverksamhet avses fritidsgårdar, ungdomens hus eller liknande verksamheter som unga kan besöka kostnadsfritt och till stora delar själva välja vad de vill göra. 

Planerar ni en nätverksträff?

Ta gärna kontakt med oss om ni planerar en utbildning eller nätverksträff för er personal där ni uppmärksammar rollen som yrkesverksam inom öppen fritidsverksamhet. Vi kanske kan medverka i ert program. Går ni samman med grannkommunen för att skapa ett större forum för erfarenhetsutbyten så ökar våra möjligheter att medverka. I år lägger vi särskild vikt vid att sprida vårt nya stödmaterial Öppna fritidsverksamheten och resultat från våra två enkäter.

Vill du veta mer om vad som händer på europeisk nivå?

Europarådets ministerkommitté har tagit fram en rekommendation om ungdomsarbete/fritidsledarskap som lyfter vikten av kortsiktiga och långsiktiga metoder för att höja statusen för ungdomsarbete på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

Ministerkommitténs rekommendation till medlemsstaterna om ungdomsarbete

EU har också antagit en ny ungdomsstrategi 2019-2027 som bland annat går ut på att uppmuntra ungas delaktighet i samhällslivet och demokratin, skapa kontakter mellan unga i och utanför EU samt stödja ungas egenmakt genom att stimulera till nya idéer inom ungdomsverksamhet och ge stöd till att öka ungdomsverksamhetens kvalitet och erkännande.

EU:s ungdomsstrategi

EU:s ungdomsstrategi, översikt

Film om EU:s ungdomsstrateg, youtube.com

Lämna synpunkter och förslag för utveckling inom öppen fritidsverksamhet

Välkommen med inspel på vad just ni har för behov av stöd eller vilka utmaningar ni ser för öppen fritidsverksamhet i stort.

Kontakta Lena Löfqvist

Publikationer om den öppna fritidsverksamheten

Kartläggning av öppen fritidsverksamhet

MUCF har kartlagt de faktorer som främjar eller hindrar ungas möjligheter att delta i öppen fritidsverksamhet. Vi pekar också ut utvecklingsområden och lämnar förslag till förbättringar inom den öppna fritidsverksamheten.

Kartläggning av öppen fritidsverksamhet