Stöd till öppen fritidsverksamhet

MUCF erbjuder fortbildning och kunskapshöjande insatser till den öppna fritidsverksamheten. Vad behöver din verksamhet för att kunna matcha ungas behov och efterfrågan?

En kvinna skriver på en anslagstavla, en man tittar på.

Fortbildning till personal inom den öppna fritidsverksamheten

Under 2018 ska MUCF fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten och erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser. Vårt stöd ska ha sin utgångspunkt i de olika verksamheternas behov för att bäst kunna matcha ungas behov och efterfrågan. Med öppen fritidsverksamhet avses fritidsgårdar, ungdomens hus eller liknande verksamheter som unga kan besöka kostnadsfritt och till stora delar själva välja vad de vill göra. 

Planerar ni en utbildning?

Ta gärna kontakt med oss om ni planerar en utbildning för er personal där ni uppmärksammar rollen som yrkesverksam inom öppen fritidsverksamhet. 
Vi kanske kan medverka i ert program. Går ni samman med grannkommunen för att skapa ett större fora för erfarenhetsutbyten så ökar våra möjligheter att medverka.

Missa inte Rikskonferensen Ung.Fri.Tid

29 – 30 november 2018, Folkets hus, Stockholm

Rikskonferensen Ung Fri Tid kretsar kring ett huvudtema, öppen fritidsverksamhet, och fyra underteman.  

  • Öppen verksamhet; för Vem och Var?
  • Motiv och kvalitet i öppen verksamhet
  • Inflytande och delaktighet
  • Ungdomsarbete i sociala medier

Konferensen arrangeras av Svenska Settlementförbundet och KEKS tillsammans med Fritidsledarskolorna, Kunskapscentrum, Fritidsförbundet, Fritidsforum och med stöd av MUCF.

Anmäl dig till konferensen

Ungdomsarbete

Den 31 maj 2017 antog Europarådets ministerkommitté en rekommendation om ungdomsarbete som lyfter vikten av kortsiktiga och långsiktiga metoder för att höja statusen för ungdomsarbete på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

För att ta del av rekommendationen 

Lämna synpunkter och förslag

Kom gärna med inspel på vad just ni har för behov av stöd eller vilka utmaningar ni ser för öppen fritidsverksamhet i stort. 
Enkät: Mina förslag på hur MUCF bör bidra med stöd till öppen fritidsverksamhet

Publikationer om den öppna fritidsverksamheten

Kartläggning av öppen fritidsverksamhet

MUCF har kartlagt de faktorer som främjar eller hindrar ungas möjligheter att delta i öppen fritidsverksamhet. Vi pekar också ut utvecklingsområden och lämnar förslag till förbättringar inom den öppna fritidsverksamheten.
Kartläggning av öppen fritidsverksamhet

Öppen verksamhet

Hittar alla grupper som behöver din verksamhet fram till den? Känner de att det finns plats för dem?
Öppen verksamhet