Stöd till öppen fritidsverksamhet

MUCF erbjuder kunskapshöjande insatser till den öppna fritidsverksamheten. Vad behöver din verksamhet för att kunna matcha ungas behov och efterfrågan?

Fyra tonåringar sitter och skrattar tillsammans utomhus

Kunskapshöjande insatser

MUCF ska fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten och stödet ska utgå från de olika verksamheternas och ungas behov. Med öppen fritidsverksamhet avses fritidsgårdar, ungdomens hus eller liknande verksamheter som unga kan besöka kostnadsfritt och till stora delar själva välja vad de vill göra.

Kontakta oss för medverkan

Planerar ni en konferens eller nätverksträff för chefer, fritidsledare eller förtroendevalda med ansvar för den öppna fritidsverksamheten? Vi kanske kan medverka i ert program! I år lägger vi särskild vikt vid:

  • Vårt nya stödmaterial Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering
  • Resultaten från våra enkätundersökningar om kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet
  • Den öppna fritidsverksamhetens koppling till internationella och nationella rekommendationer och strategier
  • Myndighetens kunskap om ungas livsvillkor
  • Ungdomsperspektivet 

Går ni samman med flera kommuner för att skapa ett större forum för erfarenhetsutbyten så ökar våra möjligheter att medverka. Vi kan även stödja er med tips om andra föreläsare, aktörer och verksamheter som arbetar inom den öppna fritidsverksamheten.

Enkätundersökning om öppen fritid

År 2018 genomförde MUCF två nationella enkätundersökningar bland chefer och fritidsledare. Resultaten visar bland annat antalet öppna fritidsverksamheter, inriktningar och viktiga kompetenser hos fritidsledare. Det framgår att utvecklingsbehoven är stora inom ett flertal områden, exempelvis gällande inkluderande arbetssätt för unga med funktionsnedsättningar, unga hbtq-personer och barnrätt.

Chefsenkäten hade totalt 212 svarande av landets 290 kommuner. Fritidsledarenkäten hade totalt 1099 svarande från 205 av landets kommuner. Du hittar rapporten här!

Kartläggning av öppen fritidsverksamhet

År 2016 genomförde MUCF en kartläggning som beskriver den öppna fritidsverksamheten. Här beskrivs bland annat faktorer som främjar eller hindrar ungas möjligheter att delta. Vi pekar också ut utvecklingsområden och lämnar förslag till förbättringar inom den öppna fritidsverksamheten.

Kartläggning av öppen fritidsverksamhet

Lämna synpunkter och förslag för utveckling inom öppen fritidsverksamhet

Välkommen med inspel på vad just ni har för behov av stöd eller vilka utmaningar ni ser för öppen fritidsverksamhet i stort.