Stöd till öppen fritidsverksamhet

MUCF erbjuder kunskapshöjande insatser till den öppna fritidsverksamheten. Vad behöver din verksamhet för att kunna matcha ungas behov och efterfrågan?

Fyra tonåringar sitter och skrattar tillsammans utomhus

Kunskapshöjande insatser

MUCF ska fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten och ska utgå från de olika verksamheternas och ungas behov. Med öppen fritidsverksamhet avses fritidsgårdar, ungdomens hus och liknande verksamheter. Planerar ni en konferens eller nätverksträff för chefer, fritidsledare eller förtroendevalda med ansvar för den öppna fritidsverksamheten? Vi kanske kan medverka i ert program! I år lägger vi särskild vikt vid:

  • Kunskap om barnkonventionen i öppen fritidsverksamhet.
  • Verktyg för att utveckla och stärka den öppna fritids- och ungdomsverksamheten med stöd i dokumentet Europeiska principer och riktlinjer för lokala öppen fritids- och ungdomsverksamhet, A European Charter on Local Youth Work
  • Myndighetens senaste rapport om ungas fritidsvanor från 2020 – tillgång, trygghet och hinder

Går ni samman med flera kommuner för att skapa ett större forum så ökar våra möjligheter att medverka. Vi kan även stödja er med tips om andra föreläsare, aktörer och verksamheter som arbetar inom den öppna fritidsverksamheten.

Höj kunskapsnivån med våra stödmaterial

MUCF har tagit fram flera stödmaterial och verktyg för öppen fritidsverksamhet. De lyfter viktiga ämnen och frågor som påverkar unga och vuxna som arbetar med unga. Syftet är att bidra till att höja kunskapsnivån och öka kompetensen hos beslutsfattare, chefer och fritidsledare.

Använd gärna våra material som underlag för en temadag eller utbildning, eller som ett kontinuerligt stöd i ert arbete med unga. I menyn hittar du på mer information och stödmaterial på våra sidor: Unga hbtq-personers fritid, Barnkonventionen, Unga möter unga och EU.

Enkätundersökning om öppen fritidsverksamhet

År 2018 genomförde MUCF en nationell enkätundersökning bland chefer och fritidsledare. Resultaten visar bland annat antalet öppna fritidsverksamheter som finns i landet, inriktningar och viktiga kompetenser hos fritidsledare. Det framgår att utvecklingsbehoven är stora inom ett flertal områden, exempelvis inkluderande arbetssätt för unga med funktionsnedsättningar, unga hbtq-personer och barnrätt.

Totalt svarade cirka 1300 personer från 212 av landets 290 kommuner.

Du hittar rapporten Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet här!

Mer kunskap om öppen fritidsverksamhet

MUCF har tagit fram en mängd rapporter om unga och fritid. För dig som arbetar inom öppen fritid rekommenderar vi särskilt:

Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder

Beskriver bland annat i vilken utsträckning unga ägnar sig åt olika fritidsaktiviteter, ungas upplevelser av trygghet på sina fritidsaktiviteter samt vilka hinder de möter. 

Unga med attityd 2019, del 3, Hälsa, fritid och framtid

Rapport om ungas attityder till sin hälsa, fritid och föreningsliv, religion och tro och synen på livet och framtiden. 

Delrapport - Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer

Kunskapsöversikt om unga hbtq-personers fritid, kartläggning av befintliga mötesplatser, intervjuer med aktörer som driver mötesplatser för gruppen med mera. 

Kartläggning av öppen fritidsverksamhet

Omfattande kartläggning som beskriver utvecklingen inom öppen fritidsverksamhet, belyser faktorer som främjar eller hindrar ungas möjligheter att delta med mera.

Fokus 14 - om ungas fritid och organisering

Belyser ett brett spektrum av ungas fritid. Baserad på en mängd undersökningar och intervjuer med unga, kommuner, fritidsaktörer och forskarstudier.

En meningsfull fritid för alla unga – återrapportering av 2018 års statsbidrag till den öppna fritidsverksamheten.

Slutrapport från 2018 års statsbidraget som syftade till att öka tillgängligheten och kvaliteten i den öppna fritidsverksamheten. Beskriver bland annat utmaningar och goda exempel på aktiviteter och verksamheter.

Lämna synpunkter och förslag för utveckling inom öppen fritidsverksamhet

Välkommen med inspel på vad just ni har för behov av stöd eller vilka utmaningar ni ser för öppen fritidsverksamhet i stort.