Stärk barnrätts- och ungdomsperspektivet

Vi på MUCF och Barnombudsmannen har tagit fram metoder och verktyg för hur man kan jobba med barnrätts-och ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten.

Barnombudsmannen och MUCF har regeringens uppdrag att stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och yrkesverksamma i kommuner, landsting och regioner om barnrätts- och ungdomsperspektiv.

Barn och ungas rättigheter

Barnrätt handlar om att alla barn har rätt till skydd och stöd, och att bli respekterade som fullvärdiga medborgare. Ungdomspolitiken vill att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, få stöd att bli självständiga och ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Gemensamt för båda är barn och ungdomars rätt att komma till tals i frågor som rör deras liv.

I grunden handlar det här om mänskliga rättigheter: Att alla människor är lika mycket värda oavsett hur gammal man är. Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Därför behövs ett barnrätts – och ungdomsperspektiv ute i de offentliga verksamheterna.

Barnkonventionen och ungdomspolitik

1990 skrev Sverige under FN:s barnkonvention. Men det är ute i kommuner, landsting och regioner som Sverige sätts på prov; i mötet mellan socialarbetaren och barnet, och mellan fritidsledaren och den unga vuxna. Det är där vi möter de utmaningar vi åtagit oss att leva upp till. Vi vet att politikens utformning blir annorlunda om man väljer att lyssna på barn och unga än om man inte gör det. Det är därför de som bestämmer måste ta sitt ansvar.

Vi på MUCF och Barnombudsmannen har tagit fram både metoder och verktyg för hur man kan jobba med barnrätts-och ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten. Tillsammans kan vi se till att barn och ungas röster blir hörda och att vi lever upp till de krav som Sverige har förbundit sig till.